(ขอความช่วยเหลือในการสั่งซื้อ โทร 087-017-5336 ตลอด 24 ชม.)
โอนย้ายโดเมนเนม (มาที่นี่) และ ต่ออายุโดเมน พร้อมกันหลายชื่อ
ข้อกำหนด และ การดำเนินการ
** โดเมนที่โอนย้าย จะต้องมีสถานะปกติ (Unlock)
** โดเมนที่โอนย้าย จะต้องมีระยะเวลาก่อนหมดอายุ ไม่น้อยกว่า 10 วัน
** โดเมนที่โอนย้าย จะถูกต่ออายุเพิ่มตามจำนวนปีที่กำหนด
** โดเมนที่โอนย้าย มีเพียงค่าบริการต่ออายุโดเมน โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ
** เมื่อทำรายการสำเร็จ จะมีอีเมล์แจ้งวิธีการโอนย้ายแต่ละโดเมน ให้ทราบอีกครั้ง
** Transfer Code หรือ Authorize หรือ Auth Code อาจใช้ในบางโดเมน