Organization Validated (OV) หรือ Business Validation SSL (BV)

ใบรับรองความปลอดภัย SSL Certificate ที่มีความน่าเชื่อถือสูง สำหรับบริษัท , องค์กร หน่วยงาน และ ธุรกิจ ต่างๆ ที่มีเอกสารรับรองการจดทะเบียนตามกฏหมาย จากหน่วยงานภาครัฐ ทำการตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมนเนม และ ใช้เอกสารการจดทะเบียนองค์กร, บริษัท, หรือ เครื่องหมายการค้า ในการขอรับใบรับรอง , ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1-5 วัน , มีเครื่องหมายรับรอง (dynamic site seal) สำหรับให้ผู้คนดูรายละเอียดใบรับรอง รองรับนามสกุลโดเมนทุกประเภท สามารถใช้งาน HTTPS:// และ HTTPS://WWW ได้อย่างถูกต้อง รองรับ ฺฺBrowser และ 99.9% Mobile Support แสดงเครื่องหมายเว็บไซต์นี้ปลอดภัยที่บราวเซอร์ (Padlock icon) 1 ใบรับรอง สำหรับ 1 เว็บไซต์ , เงินประกันปานกลาง-สูง

SSL ชนิดนี้ต่างจากชนิด (DV) ตรงที่ในใบรับรองความปลอดภัย จะมีการแสดงชื่อที่อยู่ขององค์กรในใบรับรองนั้นๆ ด้วย เพื่อแสดงให้กับผู้ใช้งานเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบได้ว่า โดเมนเนม และ ใบรับรอง ถูกต้อง และมาจากแหล่งที่มาเดียวกัน

ชื่อสินค้า/บริการ
Product Name
การรับประกัน
CA Warranty
การตรวจสอบ
Validation
ราคา/ปี
Price/Year
InstantSSL
ขายดี
$50,000 Organization
InstantSSL Pro
$100,000 Organization
InstantSSL Premium
$250,000 Organization
Comodo Multi-Domain SSL
$250,000 Organization
Comodo Unified Communications Certificate
$250,000 Organization
InstantSSL Premium Wildcard
$250,000 Organization
Comodo Multi-Domain Wildcard
$250,000 Organization
Comodo OV Unified Communications Wildcard
$250,000 Organization
Enterprise SSL
$1,500,000 Organization
Enterprise SSL Pro
$1,500,000 Organization
Enterprise SSL Pro Wildcard
$1,500,000 Organization
GeoTrust True BusinessID
$1,250,000 Organization
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain
$1,250,000 Organization
GeoTrust True BusinessID Wildcard
$1,250,000 Organization
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain Wildcard
$1,250,000 Organization
Sectigo OV SSL
$1,000,000 Organization
Sectigo OV SSL Multi-Domain/UCC
$1,000,000 Organization
Sectigo OV SSL Multi-Domain Wildcard
$1,000,000 Organization
Sectigo OV Wildcard SSL
$1,000,000 Organization
Symantec Secure Site
$1,500,000 Organization
Symantec Secure Site Pro
$1,500,000 Organization
Symantec Secure Site Pro SHA-1 Private
$1,500,000 Organization
Symantec Secure Site Wildcard
$1,500,000 Organization
Symantec Secure Site Multi-Domain Wildcard
$1,500,000 Organization
Symantec Secure Site Pro Wildcard
$1,500,000 Organization
Symantec® Secure Site Pro Multi-Domain Wildcard
$1,500,000 Organization
Thawte SSL Web Server
ขายดี
$1,250,000 Organization
Thawte Wildcard SSL
$1,250,000 Organization
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
$1,250,000 Organization