การหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • บุคคลธรรมดา, หน่วยงานที่รับการยกเว้น ไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
 • ใบแจ้งหนี้(Invoice) มูลค่าซื้อ (ก่อน VAT) 1,000 บาทขึ้นไป สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
 • ใบแจ้งหนี้(Invoice) มูลค่าซื้อ ต่ำกว่า 1,000 บาท. ไม่สามารถรวมกัน แล้วทำการหัก ณ ที่จ่ายได้ ถือเป็นคนละบริการ

 • บริษัท นิติบุคคล คณะบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 3%
 • หน่วยงานราชการ หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 1%
 • คำนวนยอดหัก ณ ที่จ่าย จากราคาค่าสินค้า/บริการ รวมก่อน VAT
 • ท่านสามารถส่งเอกสารหัก ณ ที่จ่าย ทางอิเล็กทรอนิกส์ต้นฉบับ หรือ ในรูปแบบ SCAN PDF ไฟล์ได้ * โดยเอกสารต้องชัดเจน *
 • ผู้ให้บริการมีหน้าที่ ออกเอกสารสำคัญรับเงิน(ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี) และทำการจัดส่งให้กับท่าน, เช่นเดียวกับ ผู้ที่ทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย มีหน้าที่ออกเอกสารและจัดส่งให้กับผู้ถูกหัก ตามกฏหมายกำหนด ค่าจัดส่งเอกสารหัก ณ ที่จ่าย ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้หัก ณ ที่จ่าย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในส่วนนี้
กรณีที่เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายไม่ได้ออกผ่านระบบ e-Withholding Tax จากกรมสรรพากร
 1. ผู้รับบริการ โปรดจัดส่งเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย ฉบับจริง จำนวน 2 ฉบับ ให้กับผู้ให้บริการ ภายใน 45 วัน
  ฉบับที่ 1 สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี
  ฉบับที่ 2 สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน
 2. ทางบริษัทฯ จะส่ง ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ฉบับสำเนา/ตัวอย่าง ให้ท่านตรวจสอบความถูกต้อง ทางอีเมล์
  ตรวจสอบพบว่าไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งแก้ไขโดยทันที หากมีการจัดส่งทางไปรษณีย์แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้อีก
 3. ทางบริษัทฯ จะส่ง ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ฉบับจริงให้กับผู้รับบริการ
  เมื่อได้รับเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย ครบทั้ง 2 ฉบับแล้ว
 4. บริษัทฯ จะมีอีเมล์แจ้งเตือนไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติทุก 15 วัน หากไม่ได้รับเอกสาร หัก ณ ที่จ่ายฉบับจริง จากลูกค้าใน 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาระงับบริการชั่วคราว และ ผู้ใช้บริการยินยอมถูกระงับการใช้งานบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จนกว่าผู้ให้บริการจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายครบทั้ง 2 ฉบับ และผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการถูกระงับการใช้งานชั่วคราวดังกล่าว
ที่อยู่สำหรับ จัดส่งเอกสาร หักภาษี ณ ที่จ่าย
กรุณาส่งถึง บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (พิษณุโลก)
209/42 ม.8 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 080-929-2730

ข้อมูลสำหรับ ออกเอกสาร หักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-556-404-2874
6/1 ซ.ลาดพร้าว 101 ซอย 42 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240