การหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

การหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ ลงในช่องที่ 6. อื่นๆ ระบุ "ค่าบริการ"
ต้องมียอดซื้อ 1,000 บาท ขึ้นไป (ก่อน VAT 7%) สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้

 • บุคคลธรรมดา, หน่วยงานที่รับการยกเว้น ไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • บริษัท นิติบุคคล คณะบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 3%
 • หน่วยงานราชการ หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 1%
 • e-Withholding Tax หัก ณ ที่จ่าย 1-2% ตามประกาศของกรมสรรพกร

 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ออกโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดส่งเอกสารต้นฉบับให้กับทางทางบริษัทฯ ทางอีเมล์ในรูปแบบ PDF ไฟล์ โดยเอกสารต้องมีการลงนาม/ลงชื่อ (เซนต์บน PDF ไฟล์) และ ลงวันที่ให้เรียบร้อย * โดยมีเนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน เนื้อหาไม่เอียงและไม่ขาดหาย ส่งถึง support@extra.co.th

 • ผู้ให้บริการมีหน้าที่ ออกเอกสารสำคัญรับเงิน(ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี) และทำการจัดส่งให้กับท่าน, เช่นเดียวกับ ผู้ที่ทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย มีหน้าที่ออกเอกสารและจัดส่งให้กับผู้ถูกหัก ตามกฏหมายกำหนด ค่าจัดส่งเอกสารหัก ณ ที่จ่าย ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้หัก ณ ที่จ่าย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

ที่อยู่สำหรับ จัดส่งเอกสาร หักภาษี ณ ที่จ่าย
กรุณาส่งถึง บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (พิษณุโลก)
209/42 ม.8 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 080-929-2730

ข้อมูลสำหรับ ออกเอกสาร หักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-556-404-2874
6/1 ซ.ลาดพร้าว 101 ซอย 42 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240


กรณีที่เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายไม่ได้ออกโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
 1. ผู้รับบริการ โปรดจัดส่งเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย ฉบับจริง จำนวน 2 ฉบับ ให้กับผู้ให้บริการ ภายใน 45 วัน ทางไปรษณียฺ์
  ฉบับที่ 1 สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี
  ฉบับที่ 2 สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน
 2. ทางบริษัทฯ จะส่ง ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ฉบับสำเนา/ตัวอย่าง ให้ท่านตรวจสอบความถูกต้อง ทางอีเมล์
  ตรวจสอบพบว่าไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งแก้ไขโดยทันที หากมีการจัดส่งทางไปรษณีย์แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้อีก
 3. ทางบริษัทฯ จะส่ง ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ฉบับจริงให้กับผู้รับบริการ
  เมื่อได้รับเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย ครบทั้ง 2 ฉบับแล้ว
 4. บริษัทฯ จะมีอีเมล์แจ้งเตือนไปยังลูกค้าโดยอัตโนมัติทุก 15 วัน หากไม่ได้รับเอกสาร หัก ณ ที่จ่ายฉบับจริง จากลูกค้าใน 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาระงับบริการชั่วคราว และ ผู้ใช้บริการยินยอมถูกระงับการใช้งานบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จนกว่าผู้ให้บริการจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายครบทั้ง 2 ฉบับ และผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการถูกระงับการใช้งานชั่วคราวดังกล่าว