ระบบส่งเอกสารประกอบคำสั่งซื้อบริการ (Order Document)

ท่านสามารถส่งเอกสารประกอบคำสั่งซื้อบริการ ในรูปแบบ ไฟล์รูปภาพ หรือ .pdf
อาทิเช่น เอกสารประกอบจดทะเบียนโดเมนเนม , เอกสารประกอบจดทะเบียน SSL Certificate หรือ เอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับคำสั่งซื้อบริการ เพื่อจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยรบบอัตโนมัติได้สะดวกยิ่งขึ้น


อีเมล์ผู้ซื้อ (Email) :
เลือกรายการบริการ (OrderID) :
ชนิดเอกสาร (Document Type) :
ชื่อองค์กร/ชื่อบุคคล ผู้ขอจดทะเบียน (Organization/Individual) :
** ระบุชื่อหน่วยงาน หรือ ชื่อบุคคล ด้วยภาษาอังกฤษ
ถ่ายภาพ หรือ อัพโหลดไฟล์เอกสาร
Take a photo or Upload files:
ไฟล์ 1
ไฟล์ 2
ไฟล์ 3
ไฟล์ 4