จดโดเมน .TH , โดเมนประเทศไทย อาทิ .CO.TH, .AC.TH, .GO.TH .OR.TH, .IN.TH, .MI.TH สำหรับหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา ประชาชนทั่วไป

บริการจดโดเมน .TH โดเมนนามสกุลประจำประเทศไทย โดเมน .th (ดอททีเอช) มีข้อดีหลายประการ อาทิ โดเมนชื่อว่างอยู่เป็นจำนวนมาก มีการแบ่งกลุ่มประเภทโดเมนเนมอย่างชัดเจน จดจำง่าย มีความน่าเชื่อถือสูง เป็นที่ยอมรับ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีนายทะเบียนประจำประเทศไทย ภายใต้องค์กรที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้กับกำดูแลจากรัฐบาล

 • โดเมนเนม พร้อมใช้งานได้ทันที
 • ผู้รับบริการ เป็นเจ้าของ Domain name 100%
 • จดทะเบียนด่วน ทันที หรือ ภายใน 24 ชม.
 • ขึ้นกับนายทะเบียน (registrar) มาตรฐานระดับโลก มั่นคง ปลอดภัย
 • จดโดเมน, ต่ออายุล่วงหน้า 1-10 ปี
 • โดเมนสามารถชี้ไปยัง ไอพี, เซิร์ฟเวอร์ หรือโฮสติ้งที่ใดก็ได้
 • รองรับ Google Apps, Hotmail Application
 • สามารถล๊อค ปลดล๊อค โดเมนเนมได้ด้วยตนเอง
 • มีระบบสมาชิก สำหรับตรวจสอบข้อมูลบริการ
 • ให้การแนะนำ ช่วยเหลือ พร้อมคู่มือ เกี่ยวกับบริการ
 • ฟรี DNS Service/DNS Management - บริการ dns server และระบบจัดการ
 • ฟรี Domain Forwarding - เชื่อมโยง, ส่งต่อโดเมน ไปยังที่อยู่เว็บไซต์ที่ต้องการ
 • ฟรี Domain Control Panel - จัดการโดเมนได้เอง ใช้งานง่าย ทันสมัย
 • ฟรี Email notification - แจ้งเตือนเกี่ยวกับบริการ

ราคาค่าบริการ

โดเมนเนม
Domain name
หมายเหตุ
รายละเอียด
ราคา
บาท/ปี
กดสั่งซื้อ
.in.th
ฟรี ชื่อไทย.ไทย
Individual
บุคคลทั่วไป หรือ โดเมนชื่อใดก็ได้
425 สั่งซื้อ
.co.th
ฟรี ชื่อไทย.ธุรกิจ.ไทย
Company
นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท ห้างร้าน
900 สั่งซื้อ
.ac.th
ฟรี ชื่อไทย.ศึกษา.ไทย
Academic Organization
สถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย
900 สั่งซื้อ
.or.th
ฟรี ชื่อไทย.องค์กร.ไทย
Non-profit Organization
มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร มูลนิธิ สมาคม ชมรม ศูนย์ กองทุนต่างๆ
900 สั่งซื้อ
.go.th
ฟรี ชื่อไทย.รัฐบาล.ไทย
Government
หน่วยงานราชการ อบต. ส่วนราชการ
900 สั่งซื้อ
.mi.th
ฟรี ชื่อไทย.ทหาร.ไทย
Military Organization
หน่วยงานทางการทหาร
900 สั่งซื้อ
.net.th
ฟรี ชื่อไทย.เน็ต.ไทย
Internet Service Provide (ISP)
ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
900 สั่งซื้อ

เอกสารที่ใช้ และ เงื่อนไขการขอจดทะเบียน

จดโดเมน .CO.TH ใหม่

นามสกุลโดเมนเนม ที่สามารถจดทะเบียนใช้สำหรับ บริษัท และ การพาณิชย์และธุรกิจ ได้แก่ บริษัท, ห้างหุ้นส่วน , นิติบุคคล หรือ สำหรับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน เท่านั้น

นโยบาย และข้อกำหนด การจดทะเบียนโดเมน .co.th
 • ชื่อที่จดทะเบียน ต้องเป็นชื่อบริษัท, ชื่อย่อบริษัท หรือ ชื่อเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน เท่านั้น
 • ไม่สามารถเพิ่มคำ หรือตัวอักษร ตัวเลขอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือชื่อบริษัทได้
 • 1 บริษัท สามารถจดทะเบียนได้ หลายชื่อ
องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย เอกสารที่ใช้ขอจดทะเบียน .co.th
(เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้)
 • ใบปะหน้าหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  (พร้อมเขียนระบุชื่อภาษาอังกฤษ)
 • หรือ ทะเบียนบริษัท/ทะเบียนการค้า (ท.ค.0401/พ.ค.0401)
 • หรือ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • หรือ ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09)
 • หรือ ทะเบียนประกอบธุรกิจของบริษัทต่างด้าวในประเทศไทย (ท.ค.0506)
 • หรือ กรณีขอจดทะเบียนบริษัทใหม่ ใช้หนังสือบริคณห์สนธิที่เซ็นต์รับรองจากเจ้าพนักงาน
 • สำหรับจดโดเมน .co.th ให้กับเครื่องหมายการค้า (Trademark)
  ใช้หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ
องค์กรต่างประเทศ (จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย) เอกสารที่ใช้ขอจดทะเบียน .co.th
 • หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
 • หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
 • หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ
 • # หนึ่ง รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
 • # สอง รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม
การจด .co.th ให้กับเครื่องหมายการค้า (Trademark)
 • ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร
 • เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการจำเป็นต้องถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย

 • เอกสารที่ใช้ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ
ทำการส่งสำเนาภาพถ่ายมาที่

การโอนย้ายโดเมน .CO.TH

ดาว์โหลดตัวอย่างเอกสารขอโอนย้ายโดเมนเนม ทำการกรอกข้อมูล และเซนต์รับรอง
ทำการส่งสำเนาภาพถ่าย พร้อมแนบเอกสารรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนการค้า มาที่

- ดาว์โหลดตัวอย่างเอกสารที่นี่
*** ออกเอกสารดังตัวอย่าง และ เรียน นายทะเบียนโดเมน .TH และ ประทับตราบริษัท

การเปลี่ยนชื่อโดเมนเนม .CO.TH

ดาว์โหลดตัวอย่างเอกสารขอลบชื่อโดเมนเนม และจดทะเบียนใหม่ ทำการกรอกข้อมูล และเซนต์รับรอง ทำการส่งสำเนาภาพถ่าย พร้อมแนบเอกสารรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนการค้า มาที่

- ดาว์โหลดตัวอย่างเอกสารที่นี่
*** ออกเอกสารดังตัวอย่าง และ เรียน นายทะเบียนโดเมน .TH และ ประทับตราบริษัท

จดโดเมน .AC.TH ใหม่

นามสกุลโดเมนเนม ที่สามารถจดทะเบียนใช้สำหรับ สถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันกวดวิชา ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

นโยบาย และข้อกำหนด การจดทะเบียนโดเมน .ac.th
 • ชื่อโดเมนที่ตั้ง ต้องเป็นชื่อสถาบันการศึกษา, ชื่อย่อ, หรือ อักษรภายในชื่อ ที่สื่อถึงชื่อสถาบัน
 • 1 สถาบัน ขอจดทะเบียนได้หลายชื่อ (นโยบายใหม่)
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอจดทะเบียน .ac.th (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้)
 • หนังสือจัดตั้งสถานบันการศึกษา
 • หรือ หนังสือรับรอง จากผู้บริหารการศึกษา พร้อมลงนาม
  ( ดาว์โหลดตัวอย่างหนังสือ *** ออกเอกสารดังตัวอย่าง และ เรียน นายทะเบียนโดเมน .TH )
ทำการส่งสำเนาภาพถ่ายมาที่

การโอนย้ายโดเมน .AC.TH

ดาว์โหลดตัวอย่างเอกสารขอโอนย้ายโดเมนเนม ทำการกรอกข้อมูล และเซนต์รับรอง
ทำการส่งสำเนาภาพถ่ายมาที่

- ดาว์โหลดตัวอย่าง เอกสารย้ายโดเมน .ac.th (รัฐบาล)
- ดาว์โหลดตัวอย่าง เอกสารย้ายโดเมน .ac.th (เอกชน)

*** ออกเอกสารให้ระบุเรียนตามตัวอย่าง

การเปลี่ยนชื่อโดเมนเนม .AC.TH (ลบและจดทะเบียนใหม่)

ดาว์โหลดตัวอย่างเอกสารขอลบชื่อโดเมนเนม และจดทะเบียนใหม่ ทำการกรอกข้อมูล และเซนต์รับรอง ทำการส่งสำเนาภาพถ่ายมาที่

- ดาว์โหลดตัวอย่าง เอกสารลบ/จดใหม่ .ac.th (รัฐบาล)
- ดาว์โหลดตัวอย่าง เอกสารลบ/จดใหม่ .ac.th (เอกชน)

*** ออกเอกสารให้ระบุเรียนตามตัวอย่าง

จดโดเมน .OR.TH

นามสกุลโดเมนเนม ที่สามารถจดทะเบียนใช้สำหรับ องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร เช่น มูลนิธิ สมาคม ชมรม ศูนย์ , สถานทูตต่างประเทศ ประจำประเทศไทย , กองทุนต่างๆ

นโยบาย และข้อกำหนด การจดทะเบียนโดเมน .or.th
 • ชื่อโดเมนที่ตั้ง ต้องเป็นชื่อหน่วยงาน, ชื่อย่อ, หรือ อักษรภายในชื่อ ที่สื่อถึงชื่อหน่วยงาน
 • 1 หน่วยงาน ขอจดทะเบียนได้หลายชื่อ (นโยบายใหม่)
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอจดทะเบียน .or.th
 • หนังสือจัดตั้งหน่วยงาน เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม, จัดตั้งมูลนิธิ
  กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้ จะต้องแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

  ตัวอย่างหนังสือรับรอง ( ดาว์โหลดตัวอย่างหนังสือ )
ทำการส่งสำเนาภาพถ่ายมาที่

การโอนย้ายโดเมน .OR.TH

ดาว์โหลดตัวอย่างเอกสารขอโอนย้ายโดเมนเนม ทำการกรอกข้อมูล และเซนต์รับรอง
ทำการส่งสำเนาภาพถ่ายมาที่

- ดาว์โหลดตัวอย่างเอกสารที่นี่

การเปลี่ยนชื่อโดเมนเนม .OR.TH

ดาว์โหลดตัวอย่างเอกสารขอลบชื่อโดเมนเนม และจดทะเบียนใหม่ ทำการกรอกข้อมูล และเซนต์รับรอง ทำการส่งสำเนาภาพถ่ายมาที่

- ดาว์โหลดตัวอย่างเอกสารที่นี่

จดโดเมน .GO.TH ใหม่

นามสกุลโดเมนเนม ที่สามารถจดทะเบียนใช้สำหรับ หน่วยงานรัฐบาล และ ส่วนราชการ กระทรวง หรือ หน่วยงานสังกัดรัฐบาล ซึ่งจะต้องเป็น หน่วยงาน ของ รัฐบาลไทย หรือ หน่วยงาน/โครงการ ในสังกัด

นโยบาย และข้อกำหนด การจดทะเบียนโดเมน .go.th
 • ชื่อโดเมนที่ตั้ง ต้องเป็นชื่อหน่วยงาน, ชื่อย่อ, หรือ อักษรภายในชื่อ ที่สื่อถึงชื่อหน่วยงาน
 • 1 หน่วยงาน ขอจดทะเบียนได้หลายชื่อ (นโยบายใหม่)
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอจดทะเบียน .go.th
 • หนังสือรับรอง ลงนามพร้อมประทับตรา จากผู้บริหารหน่วยงาน
  กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้ จะต้องแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

  ตัวอย่างหนังสือรับรอง ( ดาว์โหลดตัวอย่างหนังสือ, microsoft word )
  (ออกเอกสารดังตัวอย่าง เรียน 'ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง')
ทำการส่งสำเนาภาพถ่ายมาที่

การโอนย้ายโดเมน .GO.TH

ดาว์โหลดตัวอย่างเอกสารขอโอนย้ายโดเมนเนม ทำการกรอกข้อมูล และเซนต์รับรอง
ทำการส่งสำเนาภาพถ่ายมาที่

- ดาว์โหลดตัวอย่างเอกสารที่นี่
*** ออกเอกสารให้ระบุเรียนตามตัวอย่าง

การเปลี่ยนชื่อโดเมนเนม .GO.TH

ดาว์โหลดตัวอย่างเอกสารขอลบชื่อโดเมนเนม และจดทะเบียนใหม่ ทำการกรอกข้อมูล และเซนต์รับรอง ทำการส่งสำเนาภาพถ่ายมาที่

- ดาว์โหลดตัวอย่างเอกสารที่นี่
*** ออกเอกสารให้ระบุเรียนตามตัวอย่าง

จดโดเมน .IN.TH ใหม่

นามสกุลโดเมนเนม ที่สามารถจดทะเบียนใช้สำหรับ บุคคลทั่วไป ประชาชน บริษัท องค์กร สามารถทำการจดทะเบียนใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวน

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอจดทะเบียน .in.th
 • จดในนามบุคคลทั่วไป
  ใช้ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพ ของคนต่างด้าว

 • จดโดเมน .in.th ในนามบริษัท ใช้ หนังสือรับรองบริษัท หรือ ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ใบ ท.ค.0401/พ.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หนังสือรับรอง องค์กร สโมสร คลับ

 • จดโดเมน .in.th ในนามหน่วยงานราชการ หนังสือรับรอง ลงนามพร้อมประทับตรา จากผู้บริหารหน่วยงาน ตัวอย่างหนังสือรับรอง ( ดาว์โหลดตัวอย่างหนังสือ, microsoft word )
  (ออกเอกสารดังตัวอย่าง เรียน 'ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง')

ทำการส่งสำเนาภาพถ่ายมาที่

การโอนย้ายโดเมน .IN.TH

ดาว์โหลดตัวอย่างเอกสารขอโอนย้ายโดเมนเนม ทำการกรอกข้อมูล และเซนต์รับรอง
ทำการส่งสำเนาภาพถ่ายมาที่

- เอกสารย้ายโดเมน .in.th (จดทะเบียนภายใต้บุคคลธรรมดา)
- ดาว์โหลดตัวอย่าง เอกสารย้ายโดเมน .in.th (จดทะเบียนภายใต้นิติบุคคล)

จดโดเมน .MI.TH ใหม่

นามสกุลโดเมนเนม ที่สามารถจดทะเบียนใช้สำหรับ หน่วยหน่วยงานทางทหาร

นโยบาย และข้อกำหนด การจดทะเบียนโดเมน .mi.th
 • ชื่อโดเมนที่ตั้ง ต้องเป็นชื่อหน่วยงาน, ชื่อย่อ, หรือ อักษรภายในชื่อ ที่สื่อถึงชื่อหน่วยงาน
 • 1 หน่วยงาน ขอจดทะเบียนได้หลายชื่อ (นโยบายใหม่)
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอจดทะเบียน .mi.th
 • หนังสือรับรอง จากกรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าอนุญาตให้ หน่วยงาน/องค์กร ของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนม ภายใต้ .mi.th ได้ โดยสามารถขอแบบฟอร์ม ใบรับรองได้จาก สท.ทหาร

  ตัวอย่างหนังสือรับรอง ( ดาว์โหลดตัวอย่างหนังสือ )

จดโดเมน .NET.TH

นามสกุลโดเมนเนม ย่อมาจาก Military Organization ที่สามารถจดทะเบียนใช้สำหรับ ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ISP) ซึ่งได้รับอนุญาตจาก การสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT) หรือผู้ได้รับสิทธิ์ในการให้บริการจาก ISP โดยมีหนังสือยืนยันการ จดทะเบียนโดเมน จาก ISP นั้น ๆ

นโยบาย และข้อกำหนด การจดทะเบียนโดเมน .net.th
 • ชื่อโดเมนที่ตั้ง ต้องเป็นชื่อหน่วยงาน, ชื่อย่อ, หรือ อักษรภายในชื่อ ที่สื่อถึงชื่อหน่วยงาน
 • 1 หน่วยงาน ขอจดทะเบียนได้หลายชื่อ (นโยบายใหม่)
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอจดทะเบียน .mi.th
 • หนังสือรับรอง จากการสื่อสารแห่งประเทศไทย ว่าเป็นผู้ให้บริการเครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (ISP) หรือ หนังสือรับรองจาก ผู้ให้บริการเครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (ISP) ซึ่งรับรอง หน่วยงาน ที่ต้องการจดทะเบียนโดเมนเนมนี้ เป็นหน่วยงาน ย่อยที่ให้บริการทางด้าน เครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (sub ISP) (ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔)

  ตัวอย่างหนังสือรับรอง ( ดาว์โหลดตัวอย่างหนังสือ )
*** กรณีคุณลูกค้าประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินตัวจริงทางไปรษณีย์ กรณีที่ท่านจดทะเบียน/ต่ออายุ โดเมนเนมเพียงอย่างเดียว ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมจัดส่งเอกสารเพิ่ม 35 บาท. โดยสามารถแจ้งรวมเป็นยอดค่าบริการในบิลที่จัดส่งได้ ทางเราขออภัยในส่วนนี้สืบเนื่องจาก อัตราค่าบริการจดโดเมนเป็นอัตราค่าบริการถูกพิเศษ กำไรไม่สอดคล้องกับค่าดำเนินการจัดส่งเอกสารค่ะ , กรณีที่คุณลูกค้าจดทะเบียนโดเมนเนม ร่วมกับบริการอื่นๆ ทางเราดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ขอบพระคุณค่ะ