จดโดเมน .TH , โดเมนประเทศไทย อาทิ .CO.TH, .AC.TH, .GO.TH .OR.TH, .IN.TH, .MI.TH สำหรับหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา ประชาชนทั่วไป

บริการจดโดเมน .TH โดเมนนามสกุลประจำประเทศไทย โดเมน .th (ดอททีเอช) มีข้อดีหลายประการ อาทิ โดเมนชื่อว่างอยู่เป็นจำนวนมาก มีการแบ่งกลุ่มประเภทโดเมนเนมอย่างชัดเจน จดจำง่าย มีความน่าเชื่อถือสูง เป็นที่ยอมรับ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีนายทะเบียนประจำประเทศไทย ภายใต้องค์กรที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้กับกำดูแลจากรัฐบาล

 • โดเมนเนม พร้อมใช้งานได้ทันที
 • ผู้รับบริการ เป็นเจ้าของ Domain name 100%
 • จดทะเบียนด่วน ทันที หรือ ภายใน 24 ชม.
 • ขึ้นกับนายทะเบียน (registrar) มาตรฐานระดับโลก มั่นคง ปลอดภัย
 • จดโดเมน, ต่ออายุล่วงหน้า 1-10 ปี
 • โดเมนสามารถชี้ไปยัง ไอพี, เซิร์ฟเวอร์ หรือโฮสติ้งที่ใดก็ได้
 • รองรับ Google Apps, Hotmail Application
 • สามารถล๊อค ปลดล๊อค โดเมนเนมได้ด้วยตนเอง
 • มีระบบสมาชิก สำหรับตรวจสอบข้อมูลบริการ
 • ให้การแนะนำ ช่วยเหลือ พร้อมคู่มือ เกี่ยวกับบริการ
 • ฟรี DNS Service/DNS Management - บริการ dns server และระบบจัดการ
 • ฟรี Domain Forwarding - เชื่อมโยง, ส่งต่อโดเมน ไปยังที่อยู่เว็บไซต์ที่ต้องการ
 • ฟรี Domain Control Panel - จัดการโดเมนได้เอง ใช้งานง่าย ทันสมัย
 • ฟรี Email notification - แจ้งเตือนเกี่ยวกับบริการ

ราคาค่าบริการ

 • โดเมนเนม หมายเหตุ ค่าบริการ (ต่อปี) สั่งซื้อ
 • .in.th
  ฟรี ชื่อไทย.ไทย
  Individual
  บุคคลทั่วไป
  425 บาท/ปี สั่งซื้อ
 • .co.th
  ฟรี ชื่อไทย.ธุรกิจ.ไทย
  Company
  นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท ห้างร้าน
  900 บาท/ปี สั่งซื้อ
 • .ac.th
  ฟรี ชื่อไทย.ศึกษา.ไทย
  Academic Organization
  สถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย
  900 บาท/ปี สั่งซื้อ
 • .or.th
  ฟรี ชื่อไทย.องค์กร.ไทย
  Non-profit Organization
  มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร
  900 บาท/ปี สั่งซื้อ
 • .go.th
  ฟรี ชื่อไทย.รัฐบาล.ไทย
  Government
  หน่วยงานราชการ อบต. ส่วนราชการ
  900 บาท/ปี สั่งซื้อ
 • .mi.th
  ฟรี ชื่อไทย.ทหาร.ไทย
  Military Organization
  หน่วยงานทางการทหาร
  900 บาท/ปี สั่งซื้อ
 • .net.th
  ฟรี ชื่อไทย.เน็ต.ไทย
  Internet Service Provide (ISP)
  ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
  900 บาท/ปี สั่งซื้อ

เอกสารที่ใช้ และ เงื่อนไขการขอจดทะเบียน

จดโดเมน .CO.TH ใหม่

นามสกุลโดเมนเนม ที่สามารถจดทะเบียนใช้สำหรับ บริษัท และ การพาณิชย์และธุรกิจ ได้แก่ บริษัท, ห้างหุ้นส่วน , นิติบุคคล หรือ สำหรับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน เท่านั้น

นโยบาย และข้อกำหนด การจดทะเบียนโดเมน .co.th
 • ชื่อที่จดทะเบียน ต้องเป็นชื่อบริษัท หรือ ชื่อย่อบริษัท หรือ ชื่อเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
 • 1 บริษัท สามารถจดทะเบียนได้ หลายชื่อ
 • การขอจดทะเบียน ในนามเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
  สามารถขอจดทะเบียนตามรายนามเครื่องหมายการค้า มากกว่า 1 ชื่อได้
องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย เอกสารที่ใช้ขอจดทะเบียน .co.th
(เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้)
 • ใบปะหน้าหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  (พร้อมเขียนระบุชื่อภาษาอังกฤษ)
 • หรือ ทะเบียนบริษัท/ทะเบียนการค้า (ท.ค.0401/พ.ค.0401)
 • หรือ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • หรือ ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09)
 • หรือ ทะเบียนประกอบธุรกิจของบริษัทต่างด้าวในประเทศไทย (ท.ค.0506)
 • หรือ กรณีขอจดทะเบียนบริษัทใหม่ ใช้หนังสือบริคณห์สนธิที่เซ็นต์รับรองจากเจ้าพนักงาน
 • สำหรับจดโดเมน .co.th ให้กับเครื่องหมายการค้า (Trademark)
  ใช้หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ
องค์กรต่างประเทศ (จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย) เอกสารที่ใช้ขอจดทะเบียน .co.th
 • หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
 • หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
 • หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ
 • # หนึ่ง รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
 • # สอง รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม
การจด .co.th ให้กับเครื่องหมายการค้า (Trademark)
 • ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร
 • เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการจำเป็นต้องถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย

 • เอกสารที่ใช้ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ
ทำการส่งสำเนาภาพถ่ายมาที่

การโอนย้ายโดเมน .CO.TH

ดาว์โหลดตัวอย่างเอกสารขอโอนย้ายโดเมนเนม ทำการกรอกข้อมูล และเซนต์รับรอง
ทำการส่งสำเนาภาพถ่าย พร้อมแนบเอกสารรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนการค้า มาที่

- ดาว์โหลดตัวอย่างเอกสารที่นี่
*** ออกเอกสารดังตัวอย่าง และ เรียน ผู้จัดการ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด และ ประทับตราบริษัท

การเปลี่ยนชื่อโดเมนเนม .CO.TH

ดาว์โหลดตัวอย่างเอกสารขอลบชื่อโดเมนเนม และจดทะเบียนใหม่ ทำการกรอกข้อมูล และเซนต์รับรอง ทำการส่งสำเนาภาพถ่าย พร้อมแนบเอกสารรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนการค้า มาที่

- ดาว์โหลดตัวอย่างเอกสารที่นี่
*** ออกเอกสารดังตัวอย่าง และ เรียน ผู้จัดการ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด และ ประทับตราบริษัท

จดโดเมน .AC.TH ใหม่

นามสกุลโดเมนเนม ที่สามารถจดทะเบียนใช้สำหรับ สถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันกวดวิชา ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

นโยบาย และข้อกำหนด การจดทะเบียนโดเมน .ac.th
 • ชื่อโดเมนที่ตั้ง ต้องเป็นชื่อสถาบันการศึกษา, ชื่อย่อ, หรือ อักษรภายในชื่อ ที่สื่อถึงชื่อสถาบัน
 • 1 สถาบัน ขอจดทะเบียนได้หลายชื่อ (นโยบายใหม่)
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอจดทะเบียน .ac.th (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้)
 • หนังสือจัดตั้งสถานบันการศึกษา
 • หรือ หนังสือรับรอง จากผู้บริหารการศึกษา พร้อมลงนาม
  ( ดาว์โหลดตัวอย่างหนังสือ *** ออกเอกสารดังตัวอย่าง และ เรียน ผู้จัดการบริษัท THNIC จำกัด )
ทำการส่งสำเนาภาพถ่ายมาที่

การโอนย้ายโดเมน .AC.TH

ดาว์โหลดตัวอย่างเอกสารขอโอนย้ายโดเมนเนม ทำการกรอกข้อมูล และเซนต์รับรอง
ทำการส่งสำเนาภาพถ่ายมาที่

- ดาว์โหลดตัวอย่าง เอกสารย้ายโดเมน .ac.th (รัฐบาล)
- ดาว์โหลดตัวอย่าง เอกสารย้ายโดเมน .ac.th (เอกชน)

*** ออกเอกสารให้ระบุเรียนตามตัวอย่าง

การเปลี่ยนชื่อโดเมนเนม .AC.TH (ลบและจดทะเบียนใหม่)

ดาว์โหลดตัวอย่างเอกสารขอลบชื่อโดเมนเนม และจดทะเบียนใหม่ ทำการกรอกข้อมูล และเซนต์รับรอง ทำการส่งสำเนาภาพถ่ายมาที่

- ดาว์โหลดตัวอย่าง เอกสารลบ/จดใหม่ .ac.th (รัฐบาล)
- ดาว์โหลดตัวอย่าง เอกสารลบ/จดใหม่ .ac.th (เอกชน)

*** ออกเอกสารให้ระบุเรียนตามตัวอย่าง

จดโดเมน .OR.TH

นามสกุลโดเมนเนม ที่สามารถจดทะเบียนใช้สำหรับ องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร เช่น มูลนิธิ สมาคม ชมรม ศูนย์ หรือ สถานทูตต่างประเทศ ประจำประเทศไทย

นโยบาย และข้อกำหนด การจดทะเบียนโดเมน .or.th
 • ชื่อโดเมนที่ตั้ง ต้องเป็นชื่อหน่วยงาน, ชื่อย่อ, หรือ อักษรภายในชื่อ ที่สื่อถึงชื่อหน่วยงาน
 • 1 หน่วยงาน ขอจดทะเบียนได้หลายชื่อ (นโยบายใหม่)
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอจดทะเบียน .or.th
 • หนังสือจัดตั้งหน่วยงาน เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม, จัดตั้งมูลนิธิ
  กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้ จะต้องแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

  ตัวอย่างหนังสือรับรอง ( ดาว์โหลดตัวอย่างหนังสือ )
ทำการส่งสำเนาภาพถ่ายมาที่

การโอนย้ายโดเมน .OR.TH

ดาว์โหลดตัวอย่างเอกสารขอโอนย้ายโดเมนเนม ทำการกรอกข้อมูล และเซนต์รับรอง
ทำการส่งสำเนาภาพถ่ายมาที่

- ดาว์โหลดตัวอย่างเอกสารที่นี่

การเปลี่ยนชื่อโดเมนเนม .OR.TH

ดาว์โหลดตัวอย่างเอกสารขอลบชื่อโดเมนเนม และจดทะเบียนใหม่ ทำการกรอกข้อมูล และเซนต์รับรอง ทำการส่งสำเนาภาพถ่ายมาที่

- ดาว์โหลดตัวอย่างเอกสารที่นี่

จดโดเมน .GO.TH ใหม่

นามสกุลโดเมนเนม ที่สามารถจดทะเบียนใช้สำหรับ หน่วยงานรัฐบาล และ ส่วนราชการ กระทรวง หรือ หน่วยงานสังกัดรัฐบาล ซึ่งจะต้องเป็น หน่วยงาน ของ รัฐบาลไทย หรือ หน่วยงาน/โครงการ ในสังกัด

นโยบาย และข้อกำหนด การจดทะเบียนโดเมน .go.th
 • ชื่อโดเมนที่ตั้ง ต้องเป็นชื่อหน่วยงาน, ชื่อย่อ, หรือ อักษรภายในชื่อ ที่สื่อถึงชื่อหน่วยงาน
 • 1 หน่วยงาน ขอจดทะเบียนได้หลายชื่อ (นโยบายใหม่)
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอจดทะเบียน .go.th
 • หนังสือรับรอง ลงนามพร้อมประทับตรา จากผู้บริหารหน่วยงาน
  กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้ จะต้องแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

  ตัวอย่างหนังสือรับรอง ( ดาว์โหลดตัวอย่างหนังสือ, microsoft word )
  (ออกเอกสารดังตัวอย่าง เรียน 'ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง')
ทำการส่งสำเนาภาพถ่ายมาที่

การโอนย้ายโดเมน .GO.TH

ดาว์โหลดตัวอย่างเอกสารขอโอนย้ายโดเมนเนม ทำการกรอกข้อมูล และเซนต์รับรอง
ทำการส่งสำเนาภาพถ่ายมาที่

- ดาว์โหลดตัวอย่างเอกสารที่นี่
*** ออกเอกสารให้ระบุเรียนตามตัวอย่าง

การเปลี่ยนชื่อโดเมนเนม .GO.TH

ดาว์โหลดตัวอย่างเอกสารขอลบชื่อโดเมนเนม และจดทะเบียนใหม่ ทำการกรอกข้อมูล และเซนต์รับรอง ทำการส่งสำเนาภาพถ่ายมาที่

- ดาว์โหลดตัวอย่างเอกสารที่นี่
*** ออกเอกสารให้ระบุเรียนตามตัวอย่าง

จดโดเมน .IN.TH ใหม่

นามสกุลโดเมนเนม ที่สามารถจดทะเบียนใช้สำหรับ บุคคลทั่วไป ประชาชน บริษัท องค์กร สามารถทำการจดทะเบียนใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวน

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอจดทะเบียน .in.th
 • จดในนามบุคคลทั่วไป
  ใช้ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพ ของคนต่างด้าว

 • จดโดเมน .in.th ในนามบริษัท ใช้ หนังสือรับรองบริษัท หรือ ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ใบ ท.ค.0401/พ.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หนังสือรับรอง องค์กร สโมสร คลับ

 • จดโดเมน .in.th ในนามหน่วยงานราชการ หนังสือรับรอง ลงนามพร้อมประทับตรา จากผู้บริหารหน่วยงาน ตัวอย่างหนังสือรับรอง ( ดาว์โหลดตัวอย่างหนังสือ, microsoft word )
  (ออกเอกสารดังตัวอย่าง เรียน 'ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง')

ทำการส่งสำเนาภาพถ่ายมาที่

การโอนย้ายโดเมน .IN.TH

ดาว์โหลดตัวอย่างเอกสารขอโอนย้ายโดเมนเนม ทำการกรอกข้อมูล และเซนต์รับรอง
ทำการส่งสำเนาภาพถ่ายมาที่

- เอกสารย้ายโดเมน .in.th (จดทะเบียนภายใต้บุคคลธรรมดา)
- ดาว์โหลดตัวอย่าง เอกสารย้ายโดเมน .in.th (จดทะเบียนภายใต้นิติบุคคล)

จดโดเมน .MI.TH ใหม่

นามสกุลโดเมนเนม ที่สามารถจดทะเบียนใช้สำหรับ หน่วยหน่วยงานทางทหาร

นโยบาย และข้อกำหนด การจดทะเบียนโดเมน .mi.th
 • ชื่อโดเมนที่ตั้ง ต้องเป็นชื่อหน่วยงาน, ชื่อย่อ, หรือ อักษรภายในชื่อ ที่สื่อถึงชื่อหน่วยงาน
 • 1 หน่วยงาน ขอจดทะเบียนได้หลายชื่อ (นโยบายใหม่)
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอจดทะเบียน .mi.th
 • หนังสือรับรอง จากกรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าอนุญาตให้ หน่วยงาน/องค์กร ของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนม ภายใต้ .mi.th ได้ โดยสามารถขอแบบฟอร์ม ใบรับรองได้จาก สท.ทหาร

  ตัวอย่างหนังสือรับรอง ( ดาว์โหลดตัวอย่างหนังสือ )

จดโดเมน .NET.TH

นามสกุลโดเมนเนม ย่อมาจาก Military Organization ที่สามารถจดทะเบียนใช้สำหรับ ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ISP) ซึ่งได้รับอนุญาตจาก การสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT) หรือผู้ได้รับสิทธิ์ในการให้บริการจาก ISP โดยมีหนังสือยืนยันการ จดทะเบียนโดเมน จาก ISP นั้น ๆ

นโยบาย และข้อกำหนด การจดทะเบียนโดเมน .net.th
 • ชื่อโดเมนที่ตั้ง ต้องเป็นชื่อหน่วยงาน, ชื่อย่อ, หรือ อักษรภายในชื่อ ที่สื่อถึงชื่อหน่วยงาน
 • 1 หน่วยงาน ขอจดทะเบียนได้หลายชื่อ (นโยบายใหม่)
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอจดทะเบียน .mi.th
 • หนังสือรับรอง จากการสื่อสารแห่งประเทศไทย ว่าเป็นผู้ให้บริการเครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (ISP) หรือ หนังสือรับรองจาก ผู้ให้บริการเครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (ISP) ซึ่งรับรอง หน่วยงาน ที่ต้องการจดทะเบียนโดเมนเนมนี้ เป็นหน่วยงาน ย่อยที่ให้บริการทางด้าน เครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (sub ISP) (ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔)

  ตัวอย่างหนังสือรับรอง ( ดาว์โหลดตัวอย่างหนังสือ )
*** กรณีคุณลูกค้าประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินตัวจริงทางไปรษณีย์ กรณีที่ท่านจดทะเบียน/ต่ออายุ โดเมนเนมเพียงอย่างเดียว ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมจัดส่งเอกสารเพิ่ม 35 บาท. โดยสามารถแจ้งรวมเป็นยอดค่าบริการในบิลที่จัดส่งได้ ทางเราขออภัยในส่วนนี้สืบเนื่องจาก อัตราค่าบริการจดโดเมนเป็นอัตราค่าบริการถูกพิเศษ กำไรไม่สอดคล้องกับค่าดำเนินการจัดส่งเอกสารค่ะ , กรณีที่คุณลูกค้าจดทะเบียนโดเมนเนม ร่วมกับบริการอื่นๆ ทางเราดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ขอบพระคุณค่ะ