หากท่านใช้งาน ใช้งาน PHP ด้วยตนเอง หรือ ใช้งาน xampp  แล้วพบปัญหาข้อความ Error 
'cURL error : error setting certificate verify locations'
เช่นการใช้ CURL , SSL , Google API 

ท่านสามารถทำการแก้ไขได้ดังนี้

 • ทำการดาว์โหลดไฟล์ cacert.pem
  ไว้ยัง C:\xampp\php\extras\ssl\cacert.pem  หรือ c:\php\extras\ssl\cacert.pem 

  สามารถโหลดได้จาก
  https://curl.haxx.se/ca/cacert.pem
   
 • ทำการแก้ไข php.ini
  โดยมากอยู่ที่ C:\xampp\php หรือ ในโฟลเดอร์ c:\php\php.ini

  ค้นหา ;curl.cainfo  แก้ไขโดยนำ comment ออก เป็น curl.cainfo
  ระบุดังตัวอย่าง หรือ path ที่เก็บ php ให้ถูกต้อง
[curl]
; A default value for the CURLOPT_CAINFO option. This is required to be an
; absolute path.
;curl.cainfo = "\xampp\apache\bin\curl-ca-bundle.crt"
curl.cainfo = "c:\xampp\php\extras\ssl\cacert.pem"

[openssl]
; The location of a Certificate Authority (CA) file on the local filesystem
; to use when verifying the identity of SSL/TLS peers. Most users should
; not specify a value for this directive as PHP will attempt to use the
; OS-managed cert stores in its absence. If specified, this value may still
; be overridden on a per-stream basis via the "cafile" SSL stream context
; option.
;openssl.cafile = "\xampp\apache\bin\curl-ca-bundle.crt"
openssl.cafile = "c:\xampp\php\extras\ssl\cacert.pem"
 • สั่ง restart httpd service
 • ตรวจสอบ
  php -i | grep "cafile"
  openssl.cafile => c:\xampp\php\extras\ssl\cacert.pem => c:\xampp\php\extras\ssl\cacert.pem
  
  

   

Error อื่นๆ ที่พบ 

Fatal error: Uncaught exception 'GuzzleHttp\Exception\RequestException' with message 'cURL error 77: error setting certificate verify locations:
  CAfile: \xampp\apache\bin\curl-ca-bundle.crt
  CApath: none (see http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)' in \vendor\guzzlehttp\guzzle\src\Handler\CurlFactory.php:186
 

แหล่งอ้างอิง
​​​​​​​https://github.com/googleapis/google-api-php-client/issues/843 

 
ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com