หากท่านพบข้อความ Error 
Access forbidden!

You don't have permission to access the requested object. It is either read-protected or not readable by the server.

If you think this is a server error, please contact the webmaster.

Error 403

ให้ทำการตรวจสอบสิทธิ การ access directory 

<VirtualHost *:80>
  ...
  <Directory "c:webpath">
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride all
    Order Deny,Allow
    Allow from all
    Require all granted
  </Directory>
  ...
</VirtualHost>
ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com