ทำการเปิดแก้ไข  xampp/apache/conf/extra/httpd-xampp.conf

สำหรับ linux อยู่ที   /opt/lampp/etc/extra/httpd-xampp.conf

ทำการค้นหา

<LocationMatch "^/(?i:(?:xampp|security|licenses|phpmyadmin|webalizer|server-status|server-info))">
	Order deny,allow
	Deny from all
	Allow from ::1 127.0.0.0/8 
		fc00::/7 10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 192.168.0.0/16 
		fe80::/10 169.254.0.0/16
 
	ErrorDocument 403 /error/XAMPP_FORBIDDEN.html.var
</LocationMatch>

ทำการ comment แก้เป็น

#<LocationMatch "^/(?i:(?:xampp|security|licenses|phpmyadmin|webalizer|server-status|server-info))">
#	Order deny,allow
#	Deny from all
#	Allow from ::1 127.0.0.0/8 
#		fc00::/7 10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 192.168.0.0/16 
#		fe80::/10 169.254.0.0/16
#
#	ErrorDocument 403 /error/XAMPP_FORBIDDEN.html.var
#</LocationMatch>

 ทำการ Save และ สั่ง Restart Apache Service ก็เรียบร้อย

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com