สำหรับท่านที่ทำการติดตั้ง SSL ใน IIS บน Windows Server แล้ว พบว่า https:// ทำงานแต่ไม่เป็นรูปกุญแจล็อค 
เป็นเพราะยังไม่ได้เปิด TLS 1.2 บน Windows Server ท่านสามารถดำเนินการเปิดได้ดังนี้

วิธีเปิด TLS 1.1, TLS 1.2 และ ปิด SSL 2.0, SSL 3.0 , RC4 สำหรับ Windows Server เพื่อให้ IIS TRUST อย่างถูกต้อง

วิธีที่ 1 ทำการติดตั้งโดย registry file ( ตรวจสอบแล้วไฟล์ปลอดภัย , แนะนำวิธีนี้ )

เมื่อทำการโหลดแล้ว ให้คลิกขวาไฟล์ที่ไฟล์ > เลือก Merge > กดตกลง 
และทำการ Restart Windows Server

วิธีที่ 2 แก้ไข Registry ด้วยโปรแกรม IISCrypt (แนะนำ สะดวก รวดเร็ว)

คลิกโหลดได้จาก >> https://www.nartac.com/Downloads/IISCrypto/IISCrypto.exe <<<
หรือ https://www.nartac.com/Products/IISCrypto/Download

 • ยกเลิก SSL 2.0 , ยกเลิก SSL 3.0 , ยกเลิก TLS 1.0
 • ยกเลิก RC4 40/128 , RC4 56/128 , RC4 64/128 (แนะนำ) 
 • ยกเลิก MD5 , SHA  (ไม่บังคับ)

วิธีที่ 3 ทำการแก้ไขค่า Registry ด้วยตนเอง

 1. ทำการเปิด Command Prompt หรือ Run
 2. สั่งเปิดหรือพิมพ์ regedit
 3. เปิดค่า
  HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/SecurityProviders/SCHANNEL/Protocols
 4. คลิกขวา ที่โฟลเดอร์ Protocals เลือก New > Key
 5. เพิ่มโฟลเดอร์ TLS 1.1 และโฟลเดอร์ TLS 1.2 

TLS-1

2.3 สร้างโฟลเดอร์ Client และ Server 

2.4 คลิกขวา สร้าง DWORD และระบุค่าดังตัวอย่าง

 DisabledByDefault [Value = 0]
 Enabled [Value = 1]

TLS-2

 

ค่า Registry ทั้งหมด

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 2.0\Client]
"DisabledByDefault"=dword:00000000
"Enabled"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 2.0\Server]
"DisabledByDefault"=dword:00000000
"Enabled"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 3.0\Client]
"DisabledByDefault"=dword:00000000
"Enabled"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\SSL 3.0\Server]
"DisabledByDefault"=dword:00000000
"Enabled"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.0\Client]
"DisabledByDefault"=dword:00000000
"Enabled"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.0\Server]
"DisabledByDefault"=dword:00000000
"Enabled"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Client]
"DisabledByDefault"=dword:00000000
"Enabled"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Server]
"DisabledByDefault"=dword:00000000
"Enabled"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client]
"DisabledByDefault"=dword:00000000
"Enabled"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Server]
"DisabledByDefault"=dword:00000000
"Enabled"=dword:00000001

อ้างอิง บทความจาก
https://tecadmin.net/enable-tls-on-windows-server-and-iis/
http://blog.itselectlab.com/?p=11371

คู่มือจากทาง Microsoft
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-fs/operations/manage-ssl-protocols-in-ad-fs

 


ถ้าไม่สามารถ Start SQL Server ได้แล้ว พบข้อความ Error ดังนี้

Windows could not start SQL Server on Local Computer. For more information, review the System Event Log.
If this is a non-Microsoft service, contact the service vendor, and refer to service-specific error code 5023.

 • ให้ทำการ Enabled TLS 1.0 ทั้ง Server และ Client

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://laptrinhx.com/sql-error-5023-tips-to-fix-it-872412509/ 
https://ibmimedia.com/blog/4/easy-fix-to-sql-error-5023

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส