สำหรับท่านที่มีไฟล์ SSL Certificate แบบ PEM Format หรือรูปแบบปกติ สามารถทำ SSL Convert PEM TO JKS ได้ดังนี้

1. ทำการแปลง SSL PEM Format เป็น P12/P7B Format

openssl pkcs12 -export -inkey private.key -in domain_certificate.crt -certfile CARootCertificate-ca.crt -out ireallyhost_certificate.p12 -passout pass:changeit -name "alias_name"

2. ทำการแปลง P12/P7B Format เป็น JKS Keystore

keytool -importkeystore -srckeystore ireallyhost_certificate.p12 -srcstoretype PKCS12 -srcstorepass changeit -deststoretype JKS -destkeystore keystore.jks -deststorepass changeit -alias "alias_name"

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 

 

 

 

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส