1. แก้ไข Config nginx ไฟล์

 • vi /home/xtreamcodes/iptv_xtream_codes/nginx/conf/nginx.conf
 • ทำการเพิ่ม config ไปด้านท้ายของ config file nginx
 • แก้ไข ___AUTH___CODE___ เป็น รหัสยืนยันโดเมน ที่ได้จากไอเรียลลี่โฮส
http {
...

  server {
    listen 80;
    location ~ \.well-known/pki-validation/fileauth.txt {
     return 200 '___AUTH___CODE___';
    }
  }
...
}

2. ทำการ restart xtreamcodes/nginx service

 • /home/xtreamcodes/iptv_xtream_codes/start_services.sh

3. ทำการสร้างโฟลเดอร์ ssl และ ทำการอัพโหลด SSL ใส่ในเซิร์ฟเวอร์

 • mkdir -p /home/xtreamcodes/iptv_xtream_codes/nginx/ssl
   
 • ทำการดาว์โหลดไฟล์ SSL Certificate จากศูนย์บริการของไอเรียลลี่โฮส
   
 • อัพโหลด domain.crt + CARootCertificate-ca.crt รวมกันไว้ในไฟล์
  /home/xtreamcodes/iptv_xtream_codes/nginx/ssl/domain-certificate.crt
   
 • อัพโหลด private key ไว้ใน
  /home/xtreamcodes/iptv_xtream_codes/nginx/ssl/private.key

4. เพิ่ม config สำหรับ https

http {
...
 server {
    listen 443 ssl;

    ssl_certificate /home/xtreamcodes/iptv_xtream_codes/nginx/ssl/cert.crt;
    ssl_certificate_key /home/xtreamcodes/iptv_xtream_codes/nginx/ssl/private.key;

    location ~ /test-ssl.txt {
     return 200 'Done!';
    }
  }
...
}
 • Restart xtreamcodes Service อีกครั้ง
  /home/xtreamcodes/iptv_xtream_codes/start_services.sh
   
 • ทดสอบ
  https://your-domain.com/test-ssl.txt
ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 

 

 

 

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส