ในบทความนี้ จะแนะนำวิธีติดตั้ง SSL Certificate เพื่อทำ HTTPS ให้กับ Webmin  ใน Apache Server โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้

เริ่มติดตั้ง ModSSL ให้กับ Webmin

ทำการติดตั้ง mod_ssl  และ ตรวจสอบว่าติดตั้ง mod_ssl เรียบร้อยแล้ว

#สำหรับ Ubuntu สั่ง  
sudo a2enmod ssl
sudo a2enmod vhost_alias

#สำหรับ CentOS สั่ง  
yum -y install mod_ssl

#ตรวจสอบผล
httpd -M | grep ssl && httpd -M | grep alias

แก้ไข httpd.conf 

vi /etc/httpd/conf.d/httpd.conf

 

วิธีการติดตั้ง SSL Certificate ให้กับ Webmin

* ทำการเปลี่ยนชื่อ domain_com เป็นชื่อโดเมนเนมของท่าน

 1. สร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ Certificate เช่น
  สามารถทำการเปลี่ยน domain_com เป็นชื่อโดเมนของท่าน
  • mkdir -p /etc/httpd/conf/ssl/domain_com_ชื่อโดมเนของท่าน
    
 2. นำไฟล์ Certificate ต่างๆ ใส่ไว้ยังโฟลเดอร์
   
  • ใส่ Private Key ในไฟล์
   /etc/httpd/conf/ssl/domain_com/private.key
    
  • ใส่ SSL Domain Certificate ในไฟล์
   /etc/httpd/conf/ssl/domain_com/domain_name{ชื่อโดเมนของท่าน}.crt
    
  • ใส่ CA Root ในไฟล์
   /etc/httpd/conf/ssl/domain_com/CARootCertificate-ca.crt

   ** โปรดตรวจสอบชื่อ และนามสกุลไฟล์ ต้องตรงกัน ระหว่างไฟล์ กับ ค่า config ใน .conf ไฟล์
   หากไม่ตรง สามารถทำการ rename เปลี่ยนชื่อ และนามสกุลของไฟล์ cert
   หรือตั้งชื่อตามที่ต้องการได้
    

ทำการสร้างไฟล์ config สำหรับ แต่ละโดเมน เช่น

vi /etc/httpd/con.d/your-domain_com.conf

<VirtualHost *:443>
  DocumentRoot "/var/www/html/"
  ServerName your-domain.com
  ServerAlias www.your-domain.com

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

  SSLEngine on
  SSLCertificateFile "/etc/httpd/conf/ssl/domain_com/domain_name.crt"
  SSLCertificateKeyFile "/etc/httpd/conf/ssl/domain_com/private.key"
  SSLCertificateChainFile "/etc/httpd/conf/ssl/domain_com/CARootCertificate-ca.crt"
</VirtualHost>

 

หากเป็น wildcard ssl สามารถแก้ไขที่ไฟล์หลักได้เลย ค้นหาและแก้ไข

vi /etc/httpd/conf.d/ssl.conf

  SSLCertificateFile "/etc/httpd/conf/ssl/domain_com/domain_name.crt"
  SSLCertificateKeyFile "/etc/httpd/conf/ssl/domain_com/private.key"
  SSLCertificateChainFile "/etc/httpd/conf/ssl/domain_com/CARootCertificate-ca.crt"


ตัวอย่าง Config สำหรับ Sub Domain Wildcard แบบแยก

<VirtualHost *:443>
  DocumentRoot "/var/www/html/"
  ServerAlias *.your-domain.com

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

  SSLEngine on
  SSLCertificateFile "/etc/httpd/conf/ssl/domain_com/domain_name.crt"
  SSLCertificateKeyFile "/etc/httpd/conf/ssl/domain_com/private.key"
  SSLCertificateChainFile "/etc/httpd/conf/ssl/domain_com/CARootCertificate-ca.crt"
</VirtualHost>

ทดสอบความถูกต้อง การตั้งค่า Config  และ สั่ง restart service apache

 • httpd -t
 • service httpd restart

 

วิธีแก้ไขปัญหา error ต่างๆ

หากพบปัญหาติด Firewall

 • ให้ทำการเปิด Allow Port 443 สำหรับ https
 •  

ท่านจะสามารถเรียก https สำหรับโดเมน ที่ติดตั้งกับ webmin ได้ทันที

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 

 

 

 

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส