สำหรับท่านที่ประสงค์ติดตั้ง SSL ให้กับ Nginx ใน Docker สามารถได้ได้ดังนี้

1. ทำการสร้างโฟลเดอร์ เก็บ Config Nginx และ ไฟล์ SSL

 • mkdir -p /root/nginx/ssl
  * สามารถเปลี่ยนที่อยู่โฟลเดอร์ ได้ตามต้องการ
   
 • ทำการอัพโหลด private.key และ domain certificate + ca certificate ไปยังโฟลเดอร์
  โดยทำการรวมไฟล์ ให้เรียบร้อย
   
  • /root/nginx/ssl/domain_pack.crt # ไฟล์นี้ให้นำ domain.crt รวมกับ CARootCertificate-ca.crt
  • /root/nginx/ssl/private.key # ไฟล์ private key

2. ทำการยกเลิก Docker Contrainer เดิม และ ลบออก

 • docker ps 
  ทำการตรวจสอบ process รายชื่อ docker
   
 • docker stop nginx
  สั่งหยุดทำงาน
   
 • docker rm nginx 
  สั่งลบ nginx container เดิม

  หากพบ error ตามตัวอย่าง
  docker: Error response from daemon: Conflict. The container name "/nginx" is already in use by container "2ba5829465a71f4b40b33317e5ad54e0814ec8a02a7f4ed3cb21eaac2fa56fc5". You have to remove (or rename) that container to be able to reust name.
  ให้สั่ง docker rm 2ba5829465a71f4b40b33317e5ad54e0814ec8a02a7f4ed3cb21eaac2fa56fc5

3. เปิดใช้งาน SSL สำหรับ Nginx  ในไฟล์ default.conf

ท่านสามารถปรับแก้ ตั้งค่า nginx config ได้ตามต้องการ 
ตัวอย่างนี้จะเป็นการทำ reverse proxy ไปยัง service port อื่นๆ

server {
  listen    80;
  #server_name  example.com *.example.com;

  location / {
    proxy_pass     http://xxx.xxx.xxx.xxx:8000;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header  Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header  Connection keep-alive;
    proxy_set_header  Host $host;
    proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    proxy_set_header  X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header  X-Forwarded-Proto $scheme;
  }
}


server {
  listen    443 ssl;
  listen    [::]:443 ssl;
  #server_name  example.com *.example.com;

  ssl_certificate /etc/nginx/ssl/domain_pack.crt;
  ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/private.key;

  location / {
    proxy_pass     http://xxx.xxx.xxx.xxx:8000;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header  Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header  Connection keep-alive;
    proxy_set_header  Host $host;
    proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    proxy_set_header  X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header  X-Forwarded-Proto $scheme;

  }
  
}

4. สั่ง Start Docker Service โดยทำการ Mount Volume ดังนี้

docker run -d --name nginx -p 80:80 -p 443:443 \
-v $(pwd)/nginx/default.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf:ro \
-v $(pwd)/nginx/ssl/:/etc/nginx/ssl/:ro \
--restart=always nginx:1.21 
 • docker ps
  ทำการตรวจสอบ ว่าสามารถรัน service ได้ปกติ
   
 • ทดสอบเรียกเว็บไซต์ของท่าน
  https://your-domain.com 

 


หากท่านต้องการ verify http-file-base ด้วย nginx สามารถเขียน config คำสั่ง

    location "/.well-known/pki-validation/ชื่อใดๆ.txt" { 
     default_type text/plain;
     return 200 "467D710FAA6AF119Axxx...5DB1A18B754DBDC0A1\nsectigo.com";
    }
ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 

 

 

 

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส