วิธีติดตั้ง SSL สำหรับ เพื่อทำ HTTPS:// กับผู้ใช้งาน Google Cloud Instance Server อาทิ Wordpress หรือระบบ Web Server ต่างๆ ผ่าน VM Instance

1. เปิด Google Cloud Console

 • เปิด https://console.cloud.google.com/
 • คลิก VM instances
 • เลือก VM ที่ต้องการ กด SSH
 • เลือกวิธีการเปิด SSH ที่ต้องการ หรือเปิด Open In Browser windows
  ** รองรับเฉพาะ Google Chrome เวอร์ชั่น 99 ขึ้นไป

 

2. ทำการอัพโหลดไฟล์ SSL Certificate ใส่โฟลเดอร์

 • mkdir /etc/apache2/ssl
   
 • อัพโหลด Private key
  |- vi /etc/apache2/ssl/private.key

   
 • อัพโหลด Domain Certificate
  |- vi /etc/apache2/ssl/your-domain.crt

   
 • อัพโหลด CA Root Certificate
  |- vi /etc/apache2/ssl/CARootCertificate-ca.crt

3. ตรวจสอบ Apache Config

 พิมพ์คำสั่ง

 • apache2 -S

หากพบคำสั่ง ERROR

AH00111: Config variable ${APACHE_RUN_DIR} is not defined
apache2: Syntax error on line 80 of /etc/apache2/apache2.conf: DefaultRuntimeDir must be a valid directory, absolute or relative to ServerRoot

ให้พิมพ์คำสั่ง

 • source /etc/apache2/envvars 


 

4. ทำการเขียน Update Apache config

 • vi /etc/apache2/sites-enabled/wordpress-https.conf
<VirtualHost *:443>
 ServerAdmin admin@example.com
 DocumentRoot /var/www/html
 SSLEngine on

 SSLCertificateFile "/etc/apache2/ssl/domain_name.crt"
 SSLCertificateKeyFile "/etc/apache2/ssl/private.key"
 SSLCertificateChainFile "/etc/apache2/ssl/CARootCertificate-ca.crt"

 #SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/c2d-temporary-self-signed-cert.pem
 #SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/c2d-temporary-self-signed-cert.key

 <Directory /var/www/html>
  Options -Indexes
  AllowOverride FileInfo
 </Directory>
</VirtualHost>

5. ตรวจสอบความถูกต้อง

ตวจสอบ Apache Config ว่าถูกต้องหรือไม่
หากแสดง Syntax OK  แสดงว่าเรียบร้อยแล้ว

 • apache2 -t

สั่ง Restart Apache2 service 

 • service apache2 restart

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 

 

 

 

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส