วิธีติดตั้ง SSL ให้กับ hMailServer

1. ทำการเปิด hMail Server Administrator

  • Settings > Advanced  > SSL certificate > กด Add 

2. ทำการ Import SSL Certificate

  • Name ตั้งชื่อตามต้องการเช่น SSL_2022
  • Certificate file: ให้เลือกไฟล์ domain.crt
  • Private key file: เลือก private.key

3. ทำการ Binding SSL กับ TCP/IP Port Service

ทำการตั้งค่า Port Service ตามตาราง แล้วกด Save

Port Number Protocol Connection Security SSL Certificate
25 SMTP None -
110 POP3 None -
143 IMAP None -
465 SMTP (STARTTLS) STARTTLS (Optional) เลือก SSL ที่ติดตั้ง
587 SMTL (STARTTLS) STARTTLS (Optional) เลือก SSL ที่ติดตั้ง
993 IMAP (SSL) SSL/TLS เลือก SSL ที่ติดตั้ง
995 POP3 (SSL) SSL/TLS เลือก SSL ที่ติดตั้ง

ระหว่างตั้งค่าให้กด No / เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วค่อยกด Yes เพื่อ Restart Service ในขั้นสุดสุดท้ายได้

Settings > Advanced  > TCP/IP ports ทำการตั้งค่าตามตารางด้านบน

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 

 

 

 

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com
ทั่วไป
คู่มือ / วิธีการติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ cPanel Web Control Panel
บริการ SSL Certificate - โดยไอเรียลลี่โฮส