คู่มือ วิธีติดตั้ง SSL Certificate Apache , Apache 2 กับ Google Compute Engine บน Google Cloud ได้ดังนี้

เตรียมการก่อนติดตั้ง

 1. ท่านต้องมี SSL Certificate
  หากท่านทำการซื้อแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกใบรับรอง ท่านสามารถ GEN CSR เพื่ออกใบรับรองได้ที่นี่
  https://www.ireallyhost.com/kb/google-cloud-platform/473

  หากท่านยังไม่มี SSL Certificate สามารถสั่งซื้อได้จาก
  https://www.ireallyhost.com/cart/ssl
   
 2. ท่านต้องทำการ Point Domain Name ไปยังเซิร์ฟเวอร์ VM เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

1. ทำการอัพโหลดไฟล์ SSL Cert , CA-Root , Private Key ไปยังเซิร์ฟเวอร์

ท่านสามารถทำการแก้ไขชื่อไฟล์ได้ตามต้องการ

 • /etc/ssl/server.crt
 • /etc/ssl/private.key
 • /etc/ssl/ca-root.crt

หากท่านใช้งาน Apache2

 • ตรวจสอบ ติดตั้ง mod_ssl แล้วหรือยัง
  httpd -M | grep ssl
  
  # หากยังสั่งติดตั้ง
  yum install -y mod_ssl
 • ตรวจสอบมี  alias_module แล้วหรือยัง
  httpd -M | grep alias

   

ทำการสร้าง config ไว้่ในโฟลเดอร์ config ของ web service ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบติดตั้ง

/etc/apache2/sites-enabled/
หรือ
/etc/httpd/conf.d/
หรือ 
/etc/httpd/conf/extra/

ตัวอย่างไฟล์ /etc/apache2/sites-enabled/domain.conf


  ServerAdmin webmaster@localhost

  DocumentRoot /var/www/html

  ServerName yourdomain.com
  ServerAlias www.yourdomain.com

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

  SSLEngine on

  SSLCertificateFile /etc/ssl/domain.crt
  SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/domain-private.key
  SSLCACertificateFile /etc/ssl/domain.ca-bundle
sudo a2enmod ssl
sudo apachectl configtest
sudo service apache2 restart

 

วิธีติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ Apache Web Server, Xampp, AppServ
https://www.ireallyhost.com/kb/ssl/389

หากท่านใช้งาน Nginx
https://www.ireallyhost.com/kb/ssl/440

ระบบอื่นๆ
https://www.ireallyhost.com/kb/ssl/

วิธีติดตั้ง SSL Certificate สำหรับ Google Clound VM (Bitnami)

https://www.ireallyhost.com/kb/ssl/498

 

********************************
หากพบ httpd , apache ไม่สามารถ restart service ได้
Error: Init: Can't open server private key file /etc/ssl/private.key

# สั่ง 
sudo chown root:root /etc/ssl/server.crt /etc/ssl/private.key /etc/ssl/ca-root.crt
sudo chmod 600 /etc/ssl/server.crt /etc/ssl/private.key /etc/ssl/ca-root.crt

# หรือ
sudo restorecon -RvF /etc/ssl/

# แล้วทำการ Restart httpd , apache service ใหม่อีกที
ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support