สำหรับท่านที่สั่งซื้อใบรับรองความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการ Generate CSR เพื่อนำไปใช้ ออกใบรับรองความปลอดภัยได้ดังนี้

1. ทำการล็อคอินเซิร์ฟเวอร์ของท่านทาง SSH

2. ทำการ Generate CSR Code (create certificate signing request)

openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout private.key -out server.csr

# แสดงเนื้อหาในไฟล์
cat server.csr

ในขั้นตอนนี้ ท่านจะได้ไฟล์ private.key คือไฟล์ private key และไฟล์ server.csr คือไฟล์ Code CSR  สำหรับออกใบรับรอง
** ซึ่งท่านสามารถใช้ CSR Generator Tool ของไอเรียลลีโฮสโดยตรงได้เช่นเดียวกัน
https://www.ireallyhost.com/ssl/tools/csr-generator

3. สั่ง cat server.csr หรือ ทำการเปิดไฟล์ server.csr ด้วยโปรแกรม editor ต่างๆ 

เช่น Notepad , VSCode , Sublime, EditPlus  แล้วนำ Code ที่ได้ ไป Request SSL ยังหน้าศูนย์บริการ
https://www.ireallyhost.com/client/service/ssl/

4. ทำการแปลง Private Key เป็น PEM Format เพื่อใช้ติดตั้งกับ Google Cloud

openssl rsa -in private.key -out private.key.pem

# แสดงเนื้อหาในไฟล์
cat private.key.pem

5. นำใบรับรอง SSL Cert ที่ได้รับไปติตดั้งที่ Google Cloud Platform ต่อไป

ทำการคัดลอกเนื้อหา Cert ที่ได้รับ (X.509 certificate) และ PEM format Google Cloud ต่อไป
https://www.ireallyhost.com/kb/ssl/471

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support