ท่านสามารถติดตั้ง SSL Certificate ให้กับ Node-RED ง่ายๆ เพื่อใช้งาน HTTPS ได้ดังนี้
สามารถติดตั้งกับ Google Cloud VM โดยตรงได้ตามคู่มือฉบับนี้


สำหรับท่านที่ต้องการติดตั้ง SSL ผ่าน Google Cloud Management ทำได้ดังนี้


หากต้องการติดตั้ง SSL กับ Node Red ใน Cloud VM โดยตรง ได้ดังนี้

1. ทำการ Login SSH เข้าสู่ VM

 • cd /home/USERNAME/.node-red

2. ทำการแก้ไขไฟล์ settings.js 

 • nano /home/USERNAME/.node-red/settings.js
 • ทำการ uncomment (เอาเครื่องหมาย #ด้านหน้าออก)
  // The `https` setting requires the `fs` module. Uncomment the following
  // to make it available:
  var fs = require("fs");
 • ทำการค้นหา ส่วนกำหนดค่า HTTPS และทำการ Uncomment 
  https: {
    key: fs.readFileSync('privatekey.pem'),
    cert: fs.readFileSync('certificate.pem')
  },
 • ทำการตั้งค่า Authentication ให้กับ Node-RED (ขึ้นตอนนี้ทำหรือไม่ก็ได้, แนะนำให้ทำ)
  # สร้าง รหัสผ่าน ผ่านระบบออนไลน์ทาง https://passwordhashing.com/BCrypt 
  adminAuth: {
  	type: "credentials",
  	users: [{
  		username: "admin",
  		password: "HASH____PASSWORD_______", 
  		permissions: "*"
  	}]
  },
 • หากต้องการให้ Node Red เรียกเข้า HTTPS://  ใช้ SSL โดยอัตโนมัติ ให้กำหนดค่า

  ค้นหา
    //requireHttps: true,
  แก้เป็น
    requireHttps: true,
 • หากต้องการเปลี่ยน Port NodeRed จาก 1880 เป็น 443 เพื่อใช้ HTTPS://
  #ให้ทำการแก้การตั้งค่าใน env หรือ แก้เลข 1880 เป็น 443

  functionGlobalContext: {
  ...
    port: process.env.PORT || 1880, #แก้ 1880 เป็น 443
  ...
  }

   

3. ทำการ Restart Node-Red Service

 • node-red-stop
 • node-red-start &

 

 

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support