เพื่อความปลอดภัยในข้อมูล และการยืนยันความเป็นตัวตนของผู้รับบริการ ไอเรียลลี่โฮส มีนโยบายที่เข้มงวด ในการดำเนินการประสานงานติดต่อจากผู้บริการบริการ เราสงวนสิทธิ์ ในการดำเนินการตามคำขอในทุกกรณี เฉพาะคำขอจากผู้บริการโดยตรง ตามประวัติการลงทะเบียนรับบริการเท่านั้น โดยขอปฏิเสธการร้องขอดำเนินการ จากบุคคลอื่น หรือ บุคคลที่ 3 ในทุกกรณี เพื่อป้องกันการแอบอ้างในการร้องขอใดๆ

สำหรับท่านผู้รับบริการ ที่มีความประสงค์
ขอเปลี่ยนชื่อผู้ดำเนินการ / ผู้ประสานงาน / เจ้าของเว็บไซต์ / ผู้ได้รับฉันทะ
ติดต่อกับไอเรียลลี่โฮสดอทคอม สามารถแจ้งความประสงค์ได้ดังนี้


อาทิ

 1. การเปลี่ยนข้อมูลผู้ติดต่อ/ตัวแทนบริษัท/ผู้รับผิดชอบดำเนินการแทน/ผู้รับฉันทะ
 2. การเปลี่ยนข้อมูลเจ้าของโดเมนเนม, ผู้บริหารโดเมนเนม
 3. การเปลี่ยนข้อมูลเจ้าของเว็บไซต์, ผู้บริการเว็บไซต์
 4. การเปลี่ยนบุคคลประสานงานกับไอเรียลลี่โฮส เป็นบุคคลอื่น

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ใช้อีเมล์ที่ลงทะเบียนขอรับบริการ ส่งอีเมล์ถึง support@ireallyhost.com
  ระบุเนื้อหา
  ข้าพเจ้า ________ชื่อ-นามสกุลของท่าน__________ มีความประสงค์ แจ้งเปลี่ยนข้อมูลเจ้าของเว็บไซต์/ผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหารโดเมน/ผู้ติดต่อ หรือดำเนินการแทนทั้งหมด
  
  โดเมนเนม __________your-domain.com__________
  โดยเปลี่ยนจากอีเมล์ __________อีเมล์ของท่าน ___________
  เป็นข้อมูล __________ชื่อ-นามสกุลผู้รับฉันทะ__________
  อีเมล์ __________อีเมล์ของผู้รับฉันทะแทน__________
 2. ลงทะเบียนประวัติของผู้รับฉันทะ
  http://www.ireallyhost.com/client/
   
 • กรณีไม่สามารถใช้อีเมล์เดิมของท่านเพื่อทำการส่งได้เรื่องได้
  ให้ทำการถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ตรงตามประวัติผู้รับบริการ
  เขียนข้อความในข้อ 1 และเซนต์รับรอง ส่งถึง support@ireallyhost.com
   

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องและ ดำเนินการตรวจ จะดำเนินการอนุมัติ และจัดส่งข้อมูลตามคำขอถึงผู้รับฉันทะแทนในทันที เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางผู้รับบริการ ทางไอเรียลลี่โฮสขอสงวนด์สิทธิ ในการดำเนินการเฉพาะผู้ที่ดำเนินการอย่างถูกต้องอย่างสมบูรณ์เท่านั้น

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com