เรียนท่านผู้รับบริการ

การขอเปลี่ยน โอนสิทธิ์ ผู้ดูแล Account / ผู้ติดต่อ / ประวัติและอีเมล์ เป็นบุคคลอื่น

เพื่อการป้องกันการแอบอ้าง ทางไอเรียลลี่โฮส ขอสงวนด์สิทธิ ในการพิจารณาดำเนินการ
โดยถือว่าผู้ติดต่อขอรับบริการกับไอเรียลลี่โฮสโดยตรง เป็นผู้ติดต่อลำดับที่ 1 เป็นสำคัญ โดยอ้างอิงตามประวัติที่ใช้ลงทะเบียน เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเป็นผู้แทนหน่วยงาน/บริษัท  ในการติดต่อขอรับบริการ

ส่งคำขอโดยผู้รับบริการ

 1. ทำการลงทะเบียนประวัติ ผู้รับฉันทะคนใหม่
   http://ireallyhost.com/client/
   
 2. ทำการประสานงานโดยแจ้งความประสงค์ โดยใช้อีเมล์ของเจ้าของโดเมนเนมปัจจุบันเท่านั้น
  ส่งถึง support@ireallyhost.com โดยแจ้งข้อความดังนี้

  ข้าพเจ้า ___________ระบุชื่อนามสกุล ___________
  มีความประสงค์ขอเปลี่ยนข้อมูลผู้ติดต่อ ผู้ดูแล และสิทธิ์ในการจัดการทั้งหมด
  ของโดเมนเนม ___________
  โดยเปลี่ยนให้ ___________ระบุชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบแทน___________
  อีเมล์ ___________ระบุชื่ออีเมล์ที่ลงทะเบียนในข้อ 1 ___________

   

 • กรณีที่ไม่สามารถใช้อีเมล์ที่เคยลงทะเบียน เพื่อทำการส่งคำขอได้
  ให้ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง เขียนข้อความ ข้างต้นพร้อมเซนต์รับรองสำเนา ทำการแสกน หรือ ใช้กล้องถ่ายภาพ ที่ชัดเจน ส่งถึง support@ireallyhost.com

   

กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ยื่นขอจดทะเบียนได้

 • ติดต่อพนักงาน/อดีตพนักงาน ให้ดำเนินการประสานงานโดยวิธีด้านบน
   
 • กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ เสียชีวิต หรือ เสียสติ ให้ผู้มอบฉันทะติดต่อยังครอบครัว เพื่อขอเอกสาร

  - แสดงใบบรณะบัตร หรือ ใบวินิจฉัยของแพทย์ถึงความเป็นผู้ป่วย
  - แสดง เอกสารหนังสือสัญา ในการรับเข้าทำงานของพนักงาน/อดีตพนักงาน
   
 • กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ดำเนินจากเหตุใดๆ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อพิสูจน์กรรมสิทธิ์ โดยแสดงหลักฐานต่อเจ้าหนักงานศาล จนเป็นที่สิ้นสุด ทำการยื่นแสดงหลักฐานต่อไอเรียลลี่โฮส เพื่อดำเนินการในลำดับต่อไป
   
ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2555
ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support