การขอเปลี่ยน โอนสิทธิ์ ผู้ดูแล Account / ผู้ติดต่อ / ประวัติและอีเมล์ เป็นบุคคลอื่น

เพื่อการป้องกันการแอบอ้าง บริษัทฯ ขอสงวนด์สิทธิ ในการพิจารณาดำเนินการ การแจ้งเปลี่ยน แก้ไข หรือ โอนย้ายบริการ
ต้องดำเนินการโดยผู้ลงทะเบียนรับบริการอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นอิงตามประวัติที่ใช้ลงทะเบียน
ถือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามกฏหมาย ผู้มีอำนาจกระทำการแทน หน่วยงาน/บริษัท ในการติดต่อขอรับบริการแต่ต้น


ส่งคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยผู้รับบริการปัจจุบัน

 1. ทำการลงทะเบียนประวัติ ผู้รับฉันทะคนใหม่
  https://www.ireallyhost.com/client/?do=register

   
 2. ทำการประสานงานโดยแจ้งความประสงค์ โดยใช้อีเมล์ของเจ้าของโดเมนเนมปัจจุบันเท่านั้น
  ส่งถึง support@ireallyhost.com โดยแจ้งข้อความดังนี้

  ข้าพเจ้า ___________ระบุชื่อนามสกุล ___________
  มีความประสงค์ขอโอนย้าย และ สิทธิบริหารจัดการ ของโดเมนเนม ____
  ระบุชื่อโดเมน_______
  เปลี่ยนเป็น ___________
  ระบุชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบแทน___________
  อีเมล์ ___________
  ระบุชื่ออีเมล์ที่ลงทะเบียนในข้อ 1 ___________

   

 • กรณีที่ไม่สามารถใช้อีเมล์ที่เคยลงทะเบียน เพื่อทำการส่งคำขอได้
  ให้ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (ชื่อตรงกับประวัติลงทะเบียน)
  เขียนข้อความ ข้างต้นพร้อมเซนต์รับรองสำเนา
  ทำการแสกน หรือ ใช้กล้องถ่ายภาพ ที่ชัดเจน ส่งถึง support@ireallyhost.com


   

กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ยื่นขอจดทะเบียนได้

 • ติดต่อพนักงาน/อดีตพนักงาน ให้ดำเนินการประสานงานโดยวิธีด้านบน
   
 • กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ เสียชีวิต หรือ เสียสติ ให้ผู้มอบฉันทะติดต่อยังครอบครัว เพื่อขอเอกสาร

  - แสดงใบบรณะบัตร หรือ ใบวินิจฉัยของแพทย์ถึงความเป็นผู้ป่วย
  - แสดง เอกสารหนังสือสัญา ในการรับเข้าทำงานของพนักงาน/อดีตพนักงาน

   
 • กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ดำเนินจากเหตุใดๆ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อพิสูจน์กรรมสิทธิ์ โดยแสดงหลักฐานต่อเจ้าหนักงานศาล จนเป็นที่สิ้นสุด ทำการยื่นแสดงหลักฐานต่อไอเรียลลี่โฮส เพื่อดำเนินการในลำดับต่อไป
   
ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2555
ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support
ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com