โดย http://www.ireallyhost.com

(นโยบาย) วิธี การขอเปลี่ยน Email (อีเมล์) ติดต่อเป็นอีเมล์อื่น

การขอเปลี่ยนข้อมูลอีเมล์ผู้ติดต่อ ต้องถูกดำเนินการโดยผู้ขอรับบริการเท่านั้น โดยมีประวัติผู้ร้องขอ ตรงกับประวัติผู้ลงทะเบียนขอรับบริการ โดยการดำเนินการขึ้นอยู่กับดุลพินิจของไอเรียลลี่โฮสเป็นสำคัญ
  • แจ้งความประสงค์โดยอีเมล์เก่า ที่ใช้ลงทะเบียน
ท่านผู้รับบริการ สามารถใช้อีเมล์ ที่ทำการลงทะเบียน ส่งเรื่องผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
ส่งถึง

หัวข้อจดหมาย : ประสงค์เปลี่ยน อีเมล์ผู้ติดต่อ
ข้อความจดหมาย :
ข้าพเจ้า .... ระบุชื่อนามสกุล ....
มีความประสงค์ขอเปลี่ยนอีเมล์ผู้ติดต่อ ผู้ดูแล และสิทธิ์ในการจัดการทั้งหมด
จากอีเมล์ ................ ................เปลียนเป็นอีเมล์ .........................................

 
  • กรณีที่อีเมล์เก่า ไม่สามารถใช้งานได้
ให้ท่านถ่ายสำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ฉบับที่ชื่อนามสกุล ตรงกับชื่อลงทะเบียนขอรับบริการ
เขียนแจ้งความประสงค์ พร้อมเซนต์รับรองสำเนา ส่งถึง

มีความประสงค์ขอเปลี่ยนอีเมล์ผู้ติดต่อ ผู้ดูแล และสิทธิ์ในการจัดการทั้งหมด
จากอีเมล์ ................ ................เปลียนเป็นอีเมล์ .........................................

 
ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support