CSR GENERATOR ฟรี - Certificate Server Request

เครื่องมือสร้าง CSR & Private Key

วิธีการสร้าง CSR สำหรับร้องขอใบรับรอง SSL Certificate

  1. ทำการกรอกข้อมูล ในฟอร์มด้านล่างนี้ ด้วยภาษาอังกฤษ
  2. เมื่อมำการ Submit ระบบจะทำการแสดง CSR Code
  3. ท่านสามารถทำการคัดลอก CSR Code เพื่อนำไปใช้ออกใบรับรอง SSL certificate.
  4. ทำการบันทึกเก็บรักษา CSR Code และ Private key เพื่อใช้ติดตั้ง SSL certificate และไม่ทำการแชร์ข้อมูลในที่สาธารณะ.
ระบุชื่อโดเมนเนม โดยมี www หรือไม่ก้ได้ สำหรับโดเมนภาษาไทยระบุ xn--
Fully qualified domain name of your server. (With or without the WWW).

ตัวอย่างการระบุชื่อโดเมน
** ระบุชื่อโดเมนหลักของท่าน เช่น www.abc.com
** สำหรับ ssl แบบ Wildcard ระบุ *.abc.com
ระบุชื่อบริษัท/องค์กร หรือ ชื่อเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
Legal name of your company or organization.
ระบุชื่อหน่วยงานที่สังกัดในองค์กร หรือ ชื่อเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
Division of the organization handling the certificate.
ระบุชื่อเมือง, อำเภอ , เขต
Type the city.
ระบุชื่อจังหวัด
Type the state.
เลือกประเทศ
Choose your country.
ระบุอีเมล์ของท่าน
Please type your e-mail address.