โปรแกรม นับจำนวน SAN Domains สำหรับ SSL Certificate