วิธีการ Redirect หน้าเว็บไซต์ ด้วย Javascript ง่ายๆ ดังนี้

ระบุ Code นี้ยังเพ็จที่ต้องการ

<script langquage='javascript'>
window.location="ที่อยู่เว็บไซต์ หรือ โฟลเดอร์เว็บไซต์";
</script>

เช่น

<script langquage='javascript'>
window.location="http://www.ireallyhost.com";
</script>สำหรับวิธีการ Redirect วิธีอื่นๆ ซึ่งสามารถใช้วิธีใดก็ได้ เช่น

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support