ชนิด ข้อมูล ขนาด ที่เก็บลงฐานข้อมูล msql ซึ่งสามารถกำหนดขนาดให้เหมาะสม
ได้กับกับความจำเป็นในการเก็บข้อมูล ลงฐานข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บ

Storage Requirements for Numeric Types

Data Type Storage Required
TINYINT 1 byte
SMALLINT 2 bytes
MEDIUMINT 3 bytes
INT, INTEGER 4 bytes
BIGINT 8 bytes
FLOAT(p) 4 bytes if 0 <= p <= 24, 8 bytes if 25 <= p <= 53
FLOAT 4 bytes
DOUBLE [PRECISION], REAL 8 bytes
DECIMAL(M,D), NUMERIC(M,D) Varies; see following discussion
BIT(M) approximately (M+7)/8 bytes

Storage Requirements for Date and Time Types

Data Type Storage Required
DATE 3 bytes
TIME 3 bytes
DATETIME 8 bytes
TIMESTAMP 4 bytes
YEAR 1 byte

Storage Requirements for String Types

In the following table, M represents the declared column length in characters for non-binary string types and bytes for binary string types. L represents the actual length in bytes of a given string value.

Data Type Storage Required
CHAR(M) M × w bytes, 0 <= M <= 255, where w is the number of bytes required for the maximum-length character in the character set
BINARY(M) M bytes, 0 <= M <= 255
VARCHAR(M), VARBINARY(M) L + 1 bytes if column values require 0 – 255 bytes, L + 2 bytes if values may require more than 255 bytes
TINYBLOB, TINYTEXT L + 1 bytes, where L < 28
BLOB, TEXT L + 2 bytes, where L < 216
MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXT L + 3 bytes, where L < 224
LONGBLOB, LONGTEXT L + 4 bytes, where L < 232
ENUM('value1','value2',...) 1 or 2 bytes, depending on the number of enumeration values (65,535 values maximum)
SET('value1','value2',...) 1, 2, 3, 4, or 8 bytes, depending on the number of set members (64 members maximum)

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/storage-requirements.html

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support