SSL OV สำหรับบริษัท องค์กร สถาบัน ธุรกิจ มีความน่าเชื่อถือ Organization Validated SSL ราคาถูก

SSL OV หรือ Organization Validated ใบรับรองความปลอดภัย SSL Certificate ที่มีความน่าเชื่อถือสูง สำหรับบริษัท องค์กร หน่วยงาน และ ธุรกิจ ต่างๆ ที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งและรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ บริษัท องค์กร หน่วยงาน สมาคม เป็นต้น 

ทำการตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมนเนม (Domain Validation) และ การยืนยันทางโทรศัพท์ (Callback Validation) เพื่อยืนยันการมีอยู่จริงขององค์กร ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1-5 วัน , มีเครื่องหมายรับรอง (dynamic site seal) มีการประทับชื่อองค์กร ในใบรับรอง SSL Certificate รองรับนามสกุลโดเมนทุกประเภท สามารถใช้งาน HTTPS:// และ HTTPS://WWW ได้อย่างถูกต้อง รองรับ ฺฺBrowser และ 99.9% Mobile Support แสดงเครื่องหมายเว็บไซต์นี้ปลอดภัยที่บราวเซอร์ (Padlock Trust), เงินประกันปานกลาง-สูง, รองรับ SSL OV Single Domain , SSL OV Wildcard , SSL OV Multi Domain

SSL OV ต่างจาก SSL DV คือ ความน่าเชื่อถือสูงกว่า มีการประทับชื่อ ที่อยู่ องค์กรลงในใบรับรอง SSL Certificate
ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นเว็บไซต์เป็นของจริง ไม่ได้ถูกปลอมแปลงมา เป็นต้น 

ชื่อสินค้า/บริการ
Product Name
การรับประกัน
CA Warranty
การตรวจสอบ
Validation
ราคา/ปี
Price/Year
Comodo Multi-Domain SSL
$250,000 Organization
Comodo Unified Communications Certificate
$250,000 Organization
Comodo Multi-Domain Wildcard
$250,000 Organization
Comodo OV Unified Communications Wildcard
$250,000 Organization
DigiCert Multi-Domain SSL
$1,000,000 Organization
DigiCert Secure Site OV (FLEX)
$1,750,000 Organization
DigiCert Secure Site Pro SSL
$2,000,000 Organization
Digicert Secure Site Multi-Domain SSL
$1,750,000 Organization
Entrust Advantage SSL - 2 domains+
$100,000 Organization
Entrust UC Multi-Domain - 4 domains+
$100,000 Organization
Entrust Multi-Domain Wildcard SSL
$100,000 Organization
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain
$1,250,000 Organization
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain Wildcard
$1,250,000 Organization
GlobalSign Organization SSL Multi-Domain
$1,250,000 Organization
GlobalSign Organization SSL Multi-Domain Wildcard
$1,250,000 Organization
Sectigo OV SSL Multi-Domain/UCC
ขายดี
$1,000,000 Organization
Sectigo OV SSL Multi-Domain Wildcard
$1,000,000 Organization
Symantec Secure Site
$1,500,000 Organization
Symantec Secure Site Pro
$1,500,000 Organization
Symantec Secure Site Pro SHA-1 Private
$1,500,000 Organization
Symantec Secure Site Multi-Domain Wildcard
$1,500,000 Organization
Symantec® Secure Site Pro Multi-Domain Wildcard
$1,500,000 Organization
Thawte SSL Web Server Multi-Domain
ขายดี
$1,250,000 Organization
Thawte SSL Web Server Multi-Domain Wildcard
$1,250,000 Organization