โดเมนเนม นามสกุล .ไทย เป็นนามสกุลโดเมนเนม ที่แถมให้กับผู้ทำการจดทะเบียนโดเมน .TH ฟรี โดยไม่มีค่าบริการใดๆ โดเมน .ไทย เปรียบเสมือน 1 ชื่อโดเมนเนม แยกอิสระจาก .th โดยผู้ประสงค์ขอใช้ชื่อ .ไทย สามารถขอรับชื่อโดเมนเนม .ไทย ได้โดยเป็นไปตาม นโยบาย เงื่อนไขต่อไปนี้

นโยบาย เงื่อนไข ในการขอรับ และตั้งชื่อโดเมนเนม .ไทย
- ต้องทำการจดทะเบียน หรือ มีชื่อโดเมนเนมสกุล .th
- ชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ .th 1 ชื่อ สามารถขอรับชื่อโดเมน .ไทย ได้ 1 ชื่อเท่านั้น
- ชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ .th ต้องไม่อยู่ในสถานะที่ถูกเพิกถอน ถูกอายัด หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งใด ๆ
- ชื่อโดเมน .ไทย จะต้องมีจำนวนตั้งแต่ 2 ตัวอักษรขึ้นไป
- ชื่อโดเมน .ไทย ใช้ได้เฉพาะอักขระภาษาไทย พยัญชนะ
(ก-ฮ, ฤ, ฤๅ, ฦ, ฦๅ), สระ, วรรณยุกต์, เลขไทย (๐-๙), ยมก (ๆ), พินทุ (อฺ), นฤคหิต (อํ), ไปยาลน้อย (ฯ), การันต์ (์) เท่านั้น
- สามารถใช้ตัวเลขอารบิก 0-9 ได้ แต่จะต้องประกอบกับตัวอักษรที่ระบุในข้อ 5.7 อย่างน้อย 1 ตัวอักษร
- สามารถใช้เครื่องหมายยัติภังค์ (-) ได้แต่ต้องไม่ใช้สองตัวติดกัน (--) และไม่อยู่ในตำแหน่งแรกหรือตำแหน่งสุดท้ายของชื่อโดเมน
- ชื่อโดเมนเนม .ไทย จะต้องมีความสัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดกับชื่อโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th ที่ใช้อ้างอิง ดังนี้
- ต้องอ่านออกเสียงได้ตรงกันกับชื่อโดเมนภาษาอังกฤษภายใต้ .th ที่อ้างอิง หรือ จะต้องมีความหมายตรงกัน
- โดเมน .ไทย เปรียบเสมือนอีก 1 โดเมนเนม แยกอิสระในการชี้ ระบุเชื่อมโยง DNS/Name Server ปลายทาง

หมวดหมู่สำหรับชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย

โดเมน .th   ลักษณะชื่อที่ได้รับ
.in.th จะได้รับ ชื่อที่ตั้ง.ไทย
.co.th จะได้รับ ชื่อที่ตั้ง.ศึกษา.ไทย
.ac.th จะได้รับ ชื่อที่ตั้ง.ธุรกิจ.ไทย
.go.th จะได้รับ ชื่อที่ตั้ง.รัฐบาล.ไทย
.or.th จะได้รับ ชื่อที่ตั้ง.องค์กร.ไทย
.net.th จะได้รับ ชื่อที่ตั้ง.เน็ต.ไทย
.mi.th จะได้รับ ชื่อที่ตั้ง.ทหาร.ไทย


ขั้นตอนการขอรับ โดเมน .ไทย
- ภายหลังการแจ้งจดทะเบียน โดเมนเนมภายใต้นามสกุล .th เสร็จสมบูรณ์ แจ้งความประสงค์ของรับ ชื่อโดเมน.ไทย
โดยอีเมล์ ชื่อโดเมนเนม .th และ ชื่อโดเมนเนม.ไทย ที่ประสงค์ขอรับ พร้อมระบุ Name Server/DNS ส่งถึง
อีเมล์ support@ireallyhost.com

ข้อยกเว้น : ชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย สามารถอ้างอิงเอกสารได้โดยตรง เช่นเดียวกับการจดชื่อโดเมนภายใต้ .th ในกรณีที่มีเอกสารยืนยันว่า มีการใช้ชื่อองค์กรที่แตกต่างกันระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยชื่อที่ใช้จดทะเบียนอาจจะเป็นชื่อเต็ม หรือ ชื่อย่อของชื่อ บริษัท/หน่วยงาน/องค์กร หรือ เป็นคำแปลของชื่อ บริษัท/หน่วยงาน/องค์กร

ในทางกลับกัน ผู้จดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .ไทย ได้โดยตรง โดยจะต้องอ่านออกเสียง หรือ มีความหมายตรงกัน กับโดเมนเนม .th ตามพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย-อังกฤษ เล็กซิตรอน ตามที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์ http://lexitron.nectec.or.th

ข้อเพิ่มเติม (l=ล,r=ร)

 

 

ไอเรียลลี่โฮส
สำหรับการสนับสนุน และช่วยเหลือ
http://www.ireallyhost.com/support

 

 

ข้อกำหนดในการเผยแพร่บทความ ข่าวสาร
** บทความนี้มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาติให้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาต **
โปรดระบุแหล่งที่มา บริษัท เอ็กซ์ตร้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด / https://www.ireallyhost.com