Comodo Single Domain SSL - สำหรับ 1 โดเมน , ใบรับรองความปลอดภัย แท้ 100% ราคาถูก

Comodo Single Domain SSL - สำหรับ 1 โดเมน , ใบรับรองความปลอดภัย แท้ 100%
เช่น site.com , www.site.com หรือใช้กับซับโดเมน 1 ชื่อ เช่น sub.aa.com

  • Comodo DV Single Domain SSL Certificate - สำหรับเว็บไซต์ทั่วไป
  • Comodo OV Single Domain SSL Certificate - สำหรับเว็บไซต์บริษัท องค์กร
  • Comodo EV Single Domain SSL Certificate - สำหรับเว็บไซต์บริษัท องค์กร ต้องการความน่าเชื่อถือสูง

Comodo นายทะเบียนใบรับรองความปลอดภัยอันดับโลก มีความน่าเชื่อถือสูง และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี ใบรับรองสามารถใช้งานกับเว็บไซต์ และ โปรแกรมต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ มีราคาถูก ใช้ระยะเวลาการออกใบรับรองสั้น มีความน่าเชื่อถือสูง มีบริการใบรับรองความปลอดภัยหลากหลายชนิด ท่านสามารถเลือก Comodo SSL Certificate ภายใต้เครื่องหมายรับรอง Comodo ได้อย่างมั่นใจ

ชื่อสินค้า/บริการ
Product Name
การรับประกัน
CA Warranty
การตรวจสอบ
Validation
ราคา/ปี
Price/Year
Comodo PositiveSSL ขายดี ราคาพิเศษ
$50,000 Domain พิเศษ 459 บ./1 ปี (ปกติ 719)
Essential SSL Certificate ราคาพิเศษ
$10,000 Domain พิเศษ 719 บ./1 ปี (ปกติ 919)
Comodo SSL Certificate ขายดี
$250,000 Domain 1,970 บ./ปี
InstantSSL ขายดี
$50,000 Organization 1,660 บ./ปี
InstantSSL Pro
$100,000 Organization 1,760 บ./ปี
InstantSSL Premium
$250,000 Organization 2,480 บ./ปี
Enterprise SSL
$1,500,000 Organization 15,650 บ./ปี
Enterprise SSL Pro
$1,500,000 Organization 37,100 บ./ปี
PositiveSSL EV ขายดี
$1,000,000 Extended 4,029 บ./ปี
Comodo EV SSL
$1,750,000 Extended 7,280 บ./ปี
Enterprise SSL Pro with EV
$2,000,000 Extended 57,510 บ./ปี