ชื่อสินค้า/บริการ
Product Name
การรับประกัน
CA Warranty
การตรวจสอบ
Validation
ราคา/ปี
Price/Year
Alpha SSL
$0 Domain
Alpha SSL Wildcard
$0 Domain
Globalsign DomainSSL
$10,000 Domain
Globalsign DomainSSL Wildcard
$10,000 Domain
Globalsign DomainSSL Multi-Domain Wildcard
$10,000 Domain
Globalsign OrganizationSSL
$1,250,000 Organization
Globalsign OrganizationSSL Wildcard
$1,250,000 Organization
Globalsign OrganizationSSL Multi-Domain Wildcard
$1,250,000 Organization
Globalsign ExtendedSSL
$1,500,000 Extended